Informacje o usługach, instrumentach finansowych i ryzyku

Celem niniejszych informacji jest ogólna charakterystyka instrumentów finansowych oraz wskazanie związanego z nimi ryzyka.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji, a jego poziom jest zróżnicowany i zależny od rodzaju instrumentu finansowego. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny wpływu ryzyka na wynik z inwestycji. Inwestowanie w instrumenty finansowe rodzi ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka zostały zamieszczone poniżej. Są one także udostępniane przez ich emitentów w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu i emisji. Informacje te przekazywane są również przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl). Na ww. stronach znajdują się m.in. materiały edukacyjne dla inwestorów.

Informacje zamieszczone na stronach internetowych DM Pekao o instrumentach finansowych nie zawierają opisu wszystkich ryzyk.

DM informuje, że przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien dokładnie zapoznać się z informacjami na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk z nimi związanych.

Poza zmieszczonymi niżej opisami charakterystyk, ryzyk i funkcjonowania poszczególnych grup instrumentów finansowych na stronie internetowej Domu Maklerskiego https://www.dm.pekao.com.pl w zakładce Edukacja zamieszczono bardziej szczegółowe opisy i wyjaśnienia dotyczące charakterystyk funkcjonowania instrumentów finansowych.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)