Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w CDM Pekao S.A.

Cel Polityki klasyfikacji

W związku z przepisami prawa z zakresu klasyfikacji i reklasyfikacji klientów przez firmy inwestycyjne, CDM wprowadził Politykę klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w CDM Pekao S.A., której celem jest zdefiniowanie sposobów klasyfikowania i reklasyfikacji Klientów w zakresie świadczonych na ich rzecz usług maklerskich.

Ogólne zasady klasyfikacji Klientów

Klientom CDM, na rzecz których są świadczone usługi maklerskie, przypisywane są następujące kategorie:

 • Klient detaliczny,
 • Klient profesjonalny,
 • Uprawniony kontrahent.

Klasyfikacja Klientów

CDM przeprowadza klasyfikację Klientów przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich.

Jako Klienci profesjonalni mogą zostać zaklasyfikowani Klienci będący:

 1. bankiem,
 2. firmą inwestycyjną,
 3. zakładem ubezpieczeń,
 4. funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółka inwestycyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym alternatywną spółką inwestycyjną,
 5. funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym,
 6. towarowym domem maklerskim,
 7. podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek, transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
 8. inną niż wskazana w pkt. 1 - 7 instytucją finansową,
 9. inwestorem instytucjonalnym, innym niż wskazani powyżej, prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,
 10. podmiotem prowadzącym poza granicami Polski działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej,
 11. przedsiębiorcą spełniającym, co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
 12. suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi, co najmniej 20 000 000 EUR,
 13. osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi, co najmniej 40 000 000 EUR,
 14. kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi, co najmniej 2 000 000 EUR,
 15. organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
 16. innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
 17. podmiotem innym niż wskazane powyżej, który na swój wniosek został przez CDM uznany za Klienta profesjonalnego.

Do kategorii Uprawniony kontrahent CDM zalicza

 • klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 1 - 10 oraz 12 - 13 powyżej, z którym CDM w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub  pośredniczy w ich zawieraniu,
 • Klientów profesjonalnych, o których mowa w pkt 11 powyżej, którzy na swój wniosek zostali przez CDM uznani za Uprawnionych kontrahentów, z którymi CDM, w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania o przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu,
 • Klienta z innego państwa członkowskiego, który posiada status Uprawnionego kontrahenta na podstawie prawa do niego właściwego,

CDM może zaliczyć do kategorii Uprawnionych kontrahentów Klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 11 powyżej, wyłącznie pod warunkiem udzielenia przez te podmioty zgody na piśmie.

Do kategorii Klient detaliczny CDM zalicza Klientów będących osobami fizycznymi oraz przedsiębiorców niespełniających kryteriów, o których mowa w pkt 11 powyżej. CDM może również przyznać kategorię Klienta detalicznego pozostałym Klientom, o których mowa w pkt 1-14 powyżej.

Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich CDM informuje Klienta o przyznanej kategorii, poziomie ochrony danej kategorii Klientów oraz możliwości wystąpienia z wnioskiem o reklasyfikację.

Reklasyfikacja Klientów

Nadana Klientowi kategoria może być zmieniona w wyniku:

 1. wystąpienia Klienta z żądaniem o zmianę kategorii,
 2. zmiany kategorii CDM w wyniku weryfikacji klasyfikacji Klientów.

Klient ma możliwość przedstawienia żądania zmiany kategorii przyznanej mu przez CDM. Wnioski należy składać w Punktach Obsługi Klientów CDM.

W przypadku złożenia wniosku o zmianę kategorii, która skutkuje podwyższeniem poziomu ochrony, tj. zmianie kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez CDM przedmiotowego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o zmianę kategorii Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego lub Klienta detalicznego, zmiana następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez CDM przedmiotowego wniosku oraz jego weryfikacji.

Wniosek o zmianę kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego lub z Klienta profesjonalnego na Uprawnianego kontrahenta skutkuje obniżeniem poziomu ochrony.                                                                                               

W przypadku, gdy Klient detaliczny występuje z wnioskiem o przyznanie mu kategorii Klienta profesjonalnego, zobowiązany jest do oświadczenia, czy spełnia minimum dwa z poniższych kryteriów:

 • Klient zawierał transakcje - odrębnie w zakresie wszystkich dostępnych instrumentów finansowych w ramach świadczonych mu przez CDM usług maklerskich - o wartości stanowiącej, co najmniej równowartość w złotych 50 000 EUR każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością, co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
 • wartość portfela instrumentów finansowych Klienta (łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład) wynosi, co najmniej równowartość w złotych 500 000 EUR,
 • Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym, przez co najmniej rok na stanowisku, wymagającym wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez CDM na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

CDM może uzależnić rozpatrzenie żądania o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego od terminu dostarczenia do CDM dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych powyżej.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia żądania o przyznanie Klientowi detalicznemu kategorii Klienta profesjonalnego jest złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez firmę inwestycyjną Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego.

Każdorazowo, po rozpatrzeniu wniosku o zmianę przypisanej Klientowi kategorii, CDM powiadamia Klienta o swojej decyzji w formie pisemnej.

W przypadku uwzględnienia wniosku Klienta, CDM informuje o poziomie ochrony przyznawanej przez CDM dla danej kategorii Klientów.

Klient zobowiązany jest do przekazywania CDM informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta, jako Klienta profesjonalnego albo Uprawnionego kontrahenta.

Ochrona Klientów detalicznych

Klient detaliczny objęty jest najwyższym poziomem ochrony w zakresie świadczonych przez CDM usług maklerskich. Stosowane przez CDM wobec Klienta detalicznego środki wykonawcze obejmują:

 • informowanie Klienta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz informowanie o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta,
 • dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o:
  • CDM,
  • usługach maklerskich świadczonych na rzecz Klientów,
  • prowizjach, opłatach i innych kosztach związanych ze świadczeniem usług maklerskich, pobieranych na podstawie Taryfy prowizji i opłat CDM Pekao S.A. oraz ich wpływie na zwrot z inwestycji,
  • instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonych usług maklerskich wraz z ryzykami powiązanymi z tymi instrumentami lub usługami maklerskimi,
 • przeprowadzanie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do:
  • usług maklerskich, które mają być świadczone na rzecz Klienta lub
  • inwestowania w instrumenty finansowe w ramach świadczonych przez CDM usług maklerskich,
 • przeprowadzanie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe oraz weryfikowanie celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta na potrzeby świadczenia przez CDM usługi doradztwa inwestycyjnego,
 • przeprowadzenie oceny preferencji oraz potrzeb Klienta celem ustalenia produktów inwestycyjnych odpowiednich dla grupy docelowej właściwej dla Klienta,
 • prowadzenie polityki zarządzania produktem inwestycyjnym i wdrażanie rozwiązań dotyczących świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta,  z uwzględnieniem określonej grupy docelowej i strategii inwestycyjnej stosowanej dla danej grupy docelowej,
 • stosowanie obowiązujących CDM zasad postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez CDM,
 • doręczenie Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w przypadku gdy ma ona zastosowanie do usług maklerskich świadczonych Klientowi.

Ochrona Klientów profesjonalnych

Klient profesjonalny jest objęty niższym poziomem ochrony niż Klient detaliczny. Stosowane przez CDM wobec Klienta profesjonalnego środki wykonawcze obejmują:

 • informowanie Klienta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz informowanie o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta,
 • dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o:
  • CDM,
  • usługach maklerskich świadczonych na rzecz Klientów,
  • prowizjach, opłatach i innych kosztach związanych ze świadczeniem usług maklerskich, pobieranych na podstawie Taryfy prowizji i opłat oraz ich wpływie na zwrot z inwestycji,
  • instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej usługi maklerskiej wraz z ryzykami powiązanymi z tymi instrumentami lub usługami maklerskimi,
 • przeprowadzenie na prośbę Klienta oceny wiedzy i doświadczenia Klienta:
  • w odniesieniu do usług maklerskich, które mają być świadczone na rzecz Klienta lub
  • w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe w ramach świadczonych przez CDM usług maklerskich,
 • przeprowadzanie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe oraz weryfikowanie celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta na potrzeby świadczonej przez CDM usługi doradztwa inwestycyjnego,
 • stosowanie obowiązujących w CDM zasad postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez CDM,
 • doręczenie Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w przypadku, gdy ma ona zastosowanie do usług maklerskich świadczonych Klientowi.

Ochrona Uprawnionych kontrahentów

Stosowane przez CDM wobec Uprawnionego Kontrahenta  środki wykonawcze obejmują:

 • informowanie Uprawnionego Kontrahenta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz informowanie o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Uprawnionego Kontrahenta,
 • dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o:
  • CDM,
  • usługach maklerskich świadczonych na rzecz Uprawnionych Kontrahentów,
  • prowizjach, opłatach i innych kosztach związanych ze świadczeniem usług maklerskich, pobieranych na podstawie Taryfy prowizji i opłat CDM Pekao S.A. oraz ich wpływie na zwrot z inwestycji,
  • instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej usługi maklerskiej wraz z ryzykami powiązanymi z tymi instrumentami lub usługami maklerskimi,
 • przeprowadzenie na prośbę Klienta oceny wiedzy i doświadczenia Uprawnionego Kontrahenta:
  • w odniesieniu do usług maklerskich, które mają być świadczone na rzecz Klienta lub
  • w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe w ramach świadczonych przez CDM usług maklerskich,
 • doręczenie Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w przypadku, gdy ma ona zastosowanie do usług maklerskich świadczonych Klientowi.

Informacje uzupełniające

Na mocy Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., regulującego świadczenie usług maklerskich, CDM może traktować wszystkich Klientów w sposób jednolity, jako Klientów detalicznych i z uwagi na powyższe stosować identyczne środki ochrony dla wszystkich Klientów.

CDM, przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich, przekazuje Klientowi niniejszą Politykę klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta.

CDM dokonuje corocznych przeglądów Polityki klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta.

Więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)