Komunikacja firm inwestycyjnych

Komunikacja firm inwestycyjnych, kierowana do Klientów, zawierająca sugestie zachowań inwestycyjnych

Firmy inwestycyjne prowadzą ww. komunikację z Klientami w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Typ komunikacji możemy podzielić ze względu na charakter i przedmiot informacji na 3 kategorie:

Rekomendacje publiczne

To raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do jednego, kilku instrumentów finansowych bądź emitenta instrumentów finansowych. Zaliczamy tu także opinie, odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości czy ceny instrumentów finansowych, sporządzane m. in. przez firmy inwestycyjne, przeznaczone do dystrybucji za pośrednictwem środków przekazu za pomocą których rekomendacja jest lub mogłaby być publicznie dostępna lub ma do niej dostęp szeroki krąg osób.

CDM Pekao obecnie nie sporządza rekomendacji publicznych w rozumieniu obowiązujących regulacji prawnych.

Ogólna analiza rynku

To raporty i analizy wyrażające określone opinie inwestycyjne aczkolwiek nie dotyczą one konkretnych instrumentów finansowych. W szczególności obejmują:

  • analizę i komentarze do istotnych wydarzeń bieżących mających znaczenie dla emitentów i wpływ na instrumenty finansowe przez nich wyemitowane,
  • analizę sytuacji makroekonomicznej,
  • analizę koniunktury i kondycji finansowej poszczególnych sektorów gospodarki.

Ogólne analizy rynkowe w CDM Pekao

Usługa doradztwa inwestycyjnego 

W ramach świadczenia usługi doradztwa firma inwestycyjna zobowiązuje się do przygotowywania i przekazywania pisemnej lub ustnej rekomendacji, w oparciu o potrzeby i sytuację Klienta. Rekomendacja dotyczy:

  • kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów;
  • wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego.

Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest wyłącznie po zawarciu umowy oraz zapoznaniu się z regulaminem świadczenia usługi a poprzedza ją gruntowne zbadanie wiedzy, doświadczenia wobec instrumentów finansowych, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych Klienta.

Zakres usługi doradztwa inwestycyjnego oraz obowiązki wynikające z faktu jej wykonywania reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Usługa doradztwa inwestycyjnego w CDM Pekao świadczona jest w ramach Punku Obsługi Klientów przy ul. Wołoskiej 18 w Warszawie. Więcej w sprawie wykonywania czynności związanych z usługą doradztwa inwestycyjnego w CDM Pekao w Komunikacie nr 19/2015, dostępnym tutaj.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)