Informacja o blokadzie rachunków – brak oświadczenia FATCA

Informacja o blokadzie rachunków - brak oświadczenia FATCA

Informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 6 Ustawy FATCA[1], Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; dalej: „BM Pekao ") będące wydzieloną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A.  2 grudnia 2016 r. dokonało blokady rachunków inwestycyjnych otwartych w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. włącznie, których posiadacz lub współposiadacz do 1 grudnia 2016 roku nie złożył wymaganego oświadczenia FATCA (oświadczenia dotyczącego obywatelstwa USA lub rezydencji amerykańskiej[2]).

Czy blokada uzależniona jest od wartości rachunku inwestycyjnego?

Rachunki inwestycyjne podlegają blokadzie FATCA bez względu na ich wartość.

Na czym polega blokada rachunku?

Blokada polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, w tym również złożenia zlecenia maklerskiego.

Jak odblokować rachunek inwestycyjny?

W przypadku zastosowania blokady rachunku, BM Pekao odblokuje rachunek nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od posiadacza/współposiadacza rachunku oświadczenia FATCA.

Jak złożyć oświadczenie FATCA?

Oświadczenie FATCA można złożyć:

  • osobiście w dowolnym Punkcie Usług Maklerskich BM Pekao (dawniej: POK CDM), których lista dostępna jest w wyszukiwarce,
  • online w systemie CDMInternet w zakładce Ustawienia/Moje Dane/Dane klienta,
  • telefonicznie na Infolinii TeleCDM, o ile Klient nie jest obywatelem USA lub rezydentem amerykańskim, pod numerami telefonów:
  • 801140490 - dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych (opłata za jeden impuls),
  • +48 22591 24 90 - dla połączeń z zagranicy oraz telefonów komórkowych (opłata wg taryfy operatora).


[1] Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (t.j. Dz. U. 2017.1858 z późn. zm.).

[2] Definicja rezydenta amerykańskiego powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (ang. Internal Revenue Code), wedle którego rezydentem USA jest osoba fizyczna spełniająca jeden z warunków wymienionych poniżej:

a.   uzyskała prawa stałego pobytu w USA (tzw. zielona karta),

b.   spełnia test długości pobytu w USA, to znaczy:

           i.   przebywanie w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku i, jednocześnie

          ii.   liczba dni, w których dana osoba przebywała na terenie USA w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni; ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, mnożnik 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i mnożnik 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz,

c.     dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA (tzw. wybór pierwszego roku).

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)