CRS (Common Reporting Standard)

CRS (ang. Common Reporting Standard) - jest to wypracowany przez OECD standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, którego celem jest przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania. W Polsce podstawą prawną umożliwiającą automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi państwami, w oparciu o procedury CRS, jest ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS").

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. („CDM") informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy CRS, jako raportująca instytucja finansowa, jest zobowiązany pozyskiwać i przetwarzać określone informacje o swoich Klientach oraz ich rachunkach w rozumieniu Ustawy CRS.

Zgodnie z Ustawą CRS, instytucje finansowe mają obowiązek pozyskiwania od Klientów (indywidualnych i instytucjonalnych) oświadczenia o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku („oświadczenie CRS"). Obowiązek złożenia oświadczenia może dotyczyć:

a)     Klientów, którzy od 1 maja 2017 r. otworzą rachunek inwestycyjny w CDM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiór oświadczenia CRS powinien nastąpić w trakcie procedur związanych z otwarciem rachunku inwestycyjnego, co oznacza, że jego niezłożenie uniemożliwi CDM otwarcie rachunku;

b)    Klientów, którzy posiadali rachunek inwestycyjny w CDM 31 grudnia 2015 r. lub otworzyli rachunek inwestycyjny w CDM między 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r.

W stosunku do tych Klientów na CDM ciąży obowiązek przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych na podstawie posiadanych lub publicznie dostępnych informacji i dokumentów. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji CDM zidentyfikuje występowanie określonych w Ustawie CRS przesłanek kwalifikujących Klienta jako rezydenta do celów podatkowych państwa uczestniczącego*/trzeciego** CDM zwróci się korespondencyjnie do tych Klientów z żądaniem złożenia oświadczenia CRS.

W szczególności, na podstawie art. 43 ust.1 Ustawy CRS, Klient ma obowiązek, na żądanie CDM, składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wymagane na podstawie Ustawy CRS.

Ponadto CDM jest zobowiązany do potwierdzenia wiarygodności oświadczenia o rezydencji podatkowej, a także monitorowania zmiany okoliczności związanych z rachunkiem. Jeśli w toku tych czynności okaże się, że oświadczenie o rezydencji podatkowej może być niepoprawne lub nierzetelne, CDM może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień lub dokumentów. Brak reakcji ze strony posiadacza rachunku będzie skutkował obowiązkiem traktowania przez CDM rachunku jako podlegającego raportowaniu.

Obowiązek raportowania, przewidziany w art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust.1 Ustawy CRS, będzie przez CDM realizowany poprzez przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi przez niego upoważnionemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określonych informacji o Klientach oraz o ich rachunkach prowadzonych przez CDM, jeśli:

a)   złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest osobą raportowaną***;

b)   złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest pasywnym NFE (ang. Passive NFE), którego przynajmniej jeden beneficjent rzeczywisty (osoba kontrolująca) jest osobą raportowaną,

c)   Klient odmówi lub nie złoży oświadczenia, dokumentów lub wyjaśnień, o które CDM zwrócił się do Klienta.

* Państwo uczestniczące - a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b) i c), określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

** Państwo trzecie - inne niż Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium,  które nie jest państwem uczestniczącym.

*** Przez osobę raportowaną rozumie się osobę z państwa uczestniczącego* oraz osobę z państwa trzeciego** inną niż:

a)   spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,

b)  spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w lit. a,

c)  podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny,

d) instytucja finansowa.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)