Strategie funduszowe

W raporcie:

  • perspektywy klas aktywów (akcji, obligacji, itd.)
  • portfele funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanym poziomie ryzyka: agresywny, zrównoważony, ostrożny

Typy portfela:

  • Portfel agresywny składa się z instrumentów o najwyższym potencjale wzrostu, ale jednocześnie o dużej zmienności, co oznacza duże ryzyko spadku wartości portfela.
  • Portfel zrównoważony składa się z instrumentów o najwyższym potencjale wzrostu i najwyższej zmienności oraz funduszy pieniężnych i obligacyjnych. Stopa zwrotu portfela powinna w średnioterminowej perspektywie znacznie przewyższać rentowność klasy aktywów dłużnych, przy zastrzeżeniu dotyczącym relatywnie dużej oczekiwanej zmienności wartości portfela.
  • Portfel ostrożny umożliwia osiągnięcie stopy zwrotu przewyższającą stopę wolną od ryzyka. Jest to wynikiem zaangażowania niewielkiej części portfela w aktywa inne niż fundusze pieniężne i obligacji skarbowych. Ze względu na zaangażowanie przeważającej części portfela w instrumenty o relatywnie niewielkiej zmienności cen, ryzyko zmienności portfela jest niskie.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)