Oferta publiczna obligacji spółki MCI.PrivateVentures FIZ seria P1A

Materiał informacyjny dotyczący oferty publicznej obligacji spółki MCI.PrivateVentures FIZ seria P1A (pobierz)

Zastrzeżenia prawne

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej emitenta: http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz.

Wierzytelności wynikające z Obligacji nie zostały zabezpieczone w jakikolwiek sposób. Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, za zobowiązania wynikające z obligacji emitent odpowiada całym swoim majątkiem. Niemniej jednak, niektóre zobowiązania emitenta, inne niż te wynikające z obligacji, mogą w przyszłości zostać zabezpieczone poprzez obciążenie wybranych składników majątku emitenta. Tym samym, w przypadku dochodzenia zaspokojenia ze składników majątku emitenta przez wierzycieli posiadających obligacje, składniki majątku obciążone zabezpieczeniami zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie roszczeń innych wierzycieli, posiadających zabezpieczenie na majątku emitenta.

 

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

Więcej o Ofercie Publicznej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)