Oferta Publiczna akcji spółki Danwood Holding S.A.

Materiał informacyjny dotyczący oferty publicznej akcji spółki Danwood Holding S.A. (pobierz)

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Danwood Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.danwood-holding.pl).

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym wynikające z wahań cen instrumentów finansowych, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Do grupy docelowej dla Akcji Oferowanych należą Inwestorzy, posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w akcje dopuszczone do obrotu zorganizowanego oraz w zakresie usługi wykonywania zleceń, akceptujący ryzyko związane z inwestycją w akcje spółek z sektora budowlanego oraz deweloperów lub biorący w przeszłości udział w ofercie publicznej akcji.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta. 

Więcej o ofercie publicznej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)