INFORMACJE O USŁUDZE SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PEKAO

Serwis analityczny to porcja najważniejszych informacji z rynku finansowego z Polski i świata, rekomendacje inwestycyjne na akcje, kontrakty terminowe oraz fundusze inwestycyjne, a także opracowania dotyczące koniunktury gospodarczej i giełdowej.

BM Pekao przekazuje analizy inwestycyjne w serwisie internetowym CDMInternet i w aplikacji eTrader
w formie plików PDF. Do odczytania pliku PDF wymagane jest zainstalowanie bezpłatnego programu Adobe Reader.

ZAWARTOŚĆ SERWISU ANALITYCZNEGO

Zacznij korzystać z profesjonalnych analiz naszych ekspertów.

SPRAWDŹ

AKTYWACJA USŁUGI

Sprawdź jak w kilku krokach aktywować usługę sporządzania analiz inwestycyjnych.

SPRAWDŹ

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT

Opłaty z tytułu świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych określa „Taryfa opłat i prowizji usługi sporządzania analiz inwestycyjnych Biura Maklerskiego Pekao" (dawniej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.), stanowiąca załącznik do Regulaminu sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych, dostępnego na stronie www.cdmpekao.com.pl

Na podstawie Komunikatu dla Klientów w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego Klienci indywidualni są zwolnieni z opłat z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego do dnia 31 grudnia 2019 r.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Analizy inwestycyjne publikowane w ramach Serwisu Dystrybucyjnego nie są ogólnymi poradami inwestycyjnymi, ani rekomendacjami inwestycyjnymi przekazywanymi w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

BM Pekao w związku z wydaniem analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie weryfikuje jego wiedzy i doświadczenia, jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi.

Analizy inwestycyjne wyrażają wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. BM Pekao nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie analiz inwestycyjnych. Analizy inwestycyjne nie dają jakiejkolwiek gwarancji, że dane strategie czy projekcje cenowe są właściwe dla konkretnego Klienta, a korzystając z nich nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka.

Wyjaśnienie metodologii stosowanej w analizach, a także wyjaśnienie terminologii fachowej oraz definicje oznaczeń zaleceń inwestycyjnych znajdują się w poszczególnych materiałach analitycznych. Wszelkie znane i potencjalne konflikty interesów są również ujawniane w poszczególnych materiałach analitycznych.

Korzystanie z usług BM Pekao wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym: ryzykiem inwestycyjnym, ryzykiem prawnym oraz ryzykiem podatkowym. Szczegółowe wyjaśnienie ryzyk oraz pozostałe informacje dla Klienta, związane z korzystaniem z usług BM, opisane są w Pakiecie Informacyjnym, dostępnym pod adresem: https://www.cdmpekao.com.pl.

Korzystanie z usługi wymaga zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich (sprzedaż krzyżowa). Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług.

W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie dla Klientów.  

 


 

ZAPOZNAJ SIĘ Z: 


INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)