Teraz niższa o 40% opłata za nabycie funduszy dłużnych!

Oferta specjalna

Zainwestuj w jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych zarządzanych przez TFI PZU z obniżoną o 40% stawką opłaty manipulacyjnej.

Oferta specjalna obowiązuje w okresie od 4 lutego do dnia 30 czerwca 2020 r. i dotyczy:

 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy),
 • PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy),
 • PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy),
 • PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Globalnych Inwestycji).

Ofertą Specjalną objęte jest nabycie jednostek uczestnictwa dokonane na podstawie:

 • nabycie jednostek uczestnictwa dokonane na podstawie zleceń nabycia oraz konwersji/ zamiany j. u. Subfunduszu, złożonych w BM Pekao
 • bezpośredniej dokonanej na rejestry otwarte przez BM Pekao.
O obniżeniu opłaty manipulacyjnej decyduje:
 • Jeżeli nabycie j.u. jest realizowane w wyniku złożenia zlecenia nabycia - data złożenia zlecenia nabycia w BM Pekao oraz data wpływu środków na nabycie jednostek uczestnictwa na rachunek funduszu inwestycyjnego (obydwie daty muszą przypadać w okresie trwania Oferty Specjalnej);
 • Jeżeli nabycie j.u. jest realizowane w wyniku złożenia zlecenia konwersji/ zamiany - data złożenia zlecenia w BM Pekao;
 • W przypadku nabycia j.u. Subfunduszu w wyniku wpłaty bezpośredniej - data wpływu środków na rachunek Funduszu.

Jak inwestować?

 • przez Internet

CDMInternet


 

1. Zaloguj się do CDMInternet i przejdź do zakładki FUNDUSZE.
2. Wybierz w lewym MENU opcję NABYCIE, następnie, wybierz TFI PZU oraz nazwę funduszu (rodzaj rejestru), którego jednostki uczestnictwa chcesz nabyć.
3. Następnie określ parametry zlecenia i kliknij DALEJ.
4. W kolejnym kroku ZATWIERDŹ podane parametry zlecenia oraz dokonaj autoryzacji zlecenia kodem SMS lub kodem z karty kodów jednorazowych (o ile taki rodzaj potwierdzenia został wcześniej przez Ciebie zdefiniowany).
Po złożeniu zlecenia wyświetli się komunikat o przyjęciu zlecenia do realizacji. Status zlecenia możesz sprawdzić w dowolnym momencie wchodząc w HISTORIĘ ZLECEŃ

Kup teraz

 

 

 • w PUM

Punkty Obsługi Klientów

 

Zapraszamy Cię do dowolnego Punktu Usług Maklerskich.
Nasi Doradcy Klienta pomogą Ci dopełnić wszelkich formalności. 

 

 • przez telefon

Infolinia TeleCDM

 
 

Zadzwoń do TeleCDM - nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
pon. – pt. w godz. 8:00 – 20:00 pod numerami:
801 140 490
(opłata za jeden impuls)
+48 22 591 24 90
(opłata wg cennika operatora).

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw swoje dane kontaktowe w formularzu online - oddzwonimy do Ciebie w najbliższym możliwym terminie.

Zapoznaj się z tabelą opłat manipulacyjnych objętych ofertą specjalną.

 

Informacje związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne w BM Pekao

Niniejsze informacje są upowszechniane przez BM Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie www.cdmpekao.com.pl/ryzyko-inwestycyjne/.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych wiążę się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podawana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty, jak również podatek od zysków kapitałowych, obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz opłatach zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Dokumenty te są dostępne w Punktach Usług Maklerskich oraz na stronie www.cdmpekao.com.pl (w zakładce Dokumenty funduszy inwestycyjnych). Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Żaden Fundusz/Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Korzystanie z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie tytułów uczestnictwa wymaga zawarcia z BM Pekao umowy świadczenia usług maklerskich (sprzedaż krzyżowa).

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego  

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)