Oferta promocyjna w ramach Pekao strategie funduszowe SFIO - 50% zniżki w opłacie manipulacyjnej

 

Sprawdź szeroką ofertę funduszy inwestycyjnych i znajdź rozwiązania, które najlepiej dopasują się Twoich potrzeb inwestycyjnych. W naszej ofercie jest blisko 500 różnych funduszy i subfunduszy proponowanych przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

TERAZ PROMOCJA DLA KLIENTÓW FUNDUSZY PEKAO TFI! 1

Promocja polega na:
 • obniżeniu o 50% wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej przy nabyciu jednostek w okresie od 30 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku następujących subfunduszach Pekao TFI:
  • Pekao Kompas
  • Pekao Strategii Globalnej
  • Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
  • Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
  • Pekao Zmiennej Alokacji

Ofertą promocyjną objęte są:

 • pierwsze nabycia oraz
 • dodatkowe nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszach objętych Ofertą Promocyjną w ramach kont regularnych.

1 Szczegóły promocji są dostępne wdokumencie "Oferta promocyjna w ramach Pekao strategie funduszowe SFIO - 50% zniżki w opłacie manipulacyjnej"

>>Znajdź najbliższy Punkt Usług Maklerskich<<

 

Ważne informacje:
Niniejsze informacje są upowszechniane przez BM Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, zmian wysokości stóp procentowych oraz kursów walut, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych na http://www.cdmpekao.com.pl/. Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne oraz dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Opracowanie jest skierowane do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)