Pomocja Dla Klientów inwestujących w fundusze inwestycyjne w CDMInternet

Obniżamy o 100% opłatę manipulacyjną dla zleceń nabycia, konwersji oraz zamiany wszystkich funduszy inwestycyjnych dostępnych w CDMInternet.

Zaloguj się do CDMInternet i wybierz spośród szerokiej oferty dostępnych funduszy!

Ofertą promocyjną objęte są zlecenia składane przez CDMInternet (CDM24) w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

Warunki promocji> 

Fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie> 

Sprawdź jak wygodnie możesz inwestować w fundusze w CDMInternet>  

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do TeleCDM - nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 pod numerami telefonów 801 140 490 lub +48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora).

Informacje związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne w BM Pekao

Niniejsze informacje są upowszechniane przez BM Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie www.cdmpekao.com.pl/ryzyko-inwestycyjne/.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych wiążę się z opłatami manipulacyjnymi, opłatami za zarządzanie oraz innymi opłatami, których wysokość jest podawana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty, jak również podatek od zysków kapitałowych, obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz o opłatach zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Informacjach dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, Statutach. Dokumenty te są dostępne w Punktach Usług Maklerskich oraz na stronie www.cdmpekao.com.pl (w zakładce Dokumenty funduszy inwestycyjnych). Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Żaden Fundusz/Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Korzystanie z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie tytułów uczestnictwa wymaga zawarcia z BM Pekao umowy świadczenia usług maklerskich (sprzedaż krzyżowa).

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami i opłatami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie zamieszczonym na stronie www.cdmpekao.com.pl/pakietyuslugi/komunikaty.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)