UNICREDIT S.p.A.

 • Informacje o ofercie
  • Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 1.606.876.817 akcji zwykłych na okaziciela serii  o wartości nominalnej brak danych każda.
  • Dzień ustalenia prawa poboru - 07.02.2017 
  • Terminy notowań praw poboru - 08 - 17.02.2017
  • Terminy zapisów na akcje (podstawowe) - 08 -21.02.2017
  • Planowany przydział - brak danych
  • Cena emisyjna jednej akcji serii  wynosi - 8,09 EUR
  • Liczba PP/akcje nowej emisji - 5 jednostkowych PP uprawnia do zapisu na 13 akcji nowej emisji 

  WAŻNE!

  Przed złożeniem zapisu należy dokonać wpłaty w EUR na stosowny rachunek do wpłat. Nabywać można wyłącznie wielokrotność13 akcji nowej emisji posiadajać wielokrotność 5 jednostkowych praw poboru. 

 • Zapisy na akcje serii spółki UNICREDIT S.p.A.
  • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A.
  • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem infolinii TeleCDM, pod numerami:
   • 801 140 490 (opłata za 1 impuls),
   • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)
 • Warunki płatności za akcje nowej emisji

  Zapis na akcje nowej emisji jest opłacany poprzez wpłatę dokładnej kwoty wynikajacej z iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej na rachunek prowadzony w EUR na rzecz CDM Pekao S.A. nr 10 12401112 1978 0010 0242 1507

  Na pokrycie zapisu należy wpłacać wielokrotność kwot 105,17 EUR (13 akcji * 8,09 EUR za 1 akcję)

  W tytule wpłaty należy podać:

  - numer rachunku inwestycyjnego,

  - imię i nazwisko właściciela rachunku,

  - oraz adnotację: PP Unicredit 

  W momencie składania zapisu środki pieniężne muszą znajdować się na w/w rachunku. 

 • Opłaty i prowizje

  Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. nie pobiera prowizji od przyjmowanych zapisów na akcje nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. 

 • Zasady odstąpienia od zapisu

  Złożony zapis jest nieodwołalny.

   

   

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)