BANCO SANTANDER

 • Informacje o ofercie
  • Przedmiotem emisji jest nie więcej niż  akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej brak danych każda.
  • Dzień ustalenia prawa poboru - 12.01.2017 r.
  • Terminy notowań praw poboru - 06.07-14.07.2017
  • Terminy zapisów na akcje (podstawowe i dodatkowe) - 07.07-19.07.2017
  • Planowany przydział (dotyczy zapisów dodatkowych) - 31.07.2017
  • Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi - 1,40 zł
  • Liczba PP/akcje nowej emisji - 2,82606050 jednostkowego PP uprawnia do zapisu na 1 akcję nowej emisji

  UWAGA!

  W związku z dodatkowymi warunkami emisji zapisy na akcje nowej emisji przyjmowane są wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta

 • Zapisy na akcje serii spółki BANCO SANTANDER
  • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A.

   

 • Warunki płatności za akcje nowej emisji

  Zapis na akcje nowej emisji jest opłacany poprzez wpłatę kwoty wynikającej z iloczyny liczby akcji objętych dyspozycją i deklarowanej ceny emisyjnej na rachunek prowadzony w EUR na rzecz CDM Pekao S.A. nr 10 1240 1112 1978 0010 0242 1507.

  W tytule wpłaty należy podać:

  • numer rachunku inwestycyjnego,
  • imię i nazwisko właściciela rachunku,
  • oraz adnotację: PP SANTANDER

  W momencie przyjmowania dyspozycji w POK środki w EUR na opłacenie dyspozycji muszą być zaksięgowane na wyżej wskazanym nr rachunku bankowego. 

   

   

 • Opłaty i prowizje

  Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w związku z dyspozycją wykonania prawa poboru pobiera stosowną opłatę określoną w pkt. 8.6.4 Tabeli Opłat KDPW w wysokości 0,5% wartości dyspozycji nie mniej niż 300 EUR. Wysokość opłaty może zostać proporcjonalnie zmniejszona. 

 • Zasady odstąpienia od zapisu

  Złożony zapis jest nieodwołalny.

   

   

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)