EBC S.A.

 • Informacje o ofercie
  • Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 32.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej  0,10 zł każda.
  • Dzień ustalenia prawa poboru - 22.07.2019 r.
  • Terminy notowań praw poboru - brak danych
  • Terminy zapisów na akcje (podstawowe i dodatkowe) - 24.07-13.08.2019 r. 
  • Planowany przydział (dotyczy zapisów dodatkowych) - 23.08.2019 r.
  • Cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi - 0,10 zł
  • Liczba PP/akcje nowej emisji - 1 jednostkowe prawo poboru upoważnia do nabycia 2 akcji nowej emisji
 • Zapisy na akcje serii F spółki EBC S.A.
  • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A.
  • w serwisie internetowy CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / PRAWA
  • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem infolinii TeleCDM, pod numerami:
   • 801 140 490 (opłata za 1 impuls),
   • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)
 • Warunki płatności za akcje nowej emisji

  Zapis na akcje nowej emisji jest opłacany poprzez obciążenie rachunku inwestycyjnego Klienta w CDM kwotą wynikającą z iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej. Akcje muszą zostać opłacone najpóźniej w momencie składnia zapisu (rozliczona gotówka musi być na rachunku). Rozliczone również muszą być transakcje zakupu praw poboru w przypadku, gdy Klient dokonał zakupu praw poboru, które wykonuje składając zapis.

 • Opłaty i prowizje

  Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. nie pobiera prowizji od przyjmowanych zapisów na akcje nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. 

 • Zasady odstąpienia od zapisu

  Złożony zapis jest nieodwołalny.

   

   

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)