PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD, Certyfikaty Inwestycyjne serii P

Co wyróżnia PZU FIZ AKORD?

 • Rygorystyczne podejście do kontroli ryzyka inwestycji.
 • Doświadczenie w zarządzaniu portfelami absolutnej stopy zwrotu dla Grupy PZU.
 • Unikatowa na polskim rynku strategia inwestycyjna zarówno pod względem konstrukcji, jak i dopuszczalnych lokat.

Jakie Aktywa wchodzą w skład portfela?

 • Obligacje rządowe (Polska, rynki wschodzące, rynki rozwinięte).
 • Instrumenty stopy procentowej - umożliwiające zarządzanie ryzykiem stóp procentowych.
 • Towarowe instrumenty pochodne: metale, paliwa i surowce przemysłowe.
 • Waluty: rynków o największej płynności na świecie.
 • Indeksy giełdowe: dopuszczone do publicznego obrotu kontrakty typu „futures".

Główne parametry Oferty Publicznej:

 • Termin przyjmowania zapisów: 6 - 31 października 2017 r. (lub do czasu złożenia zapisów na wszystkie oferowane certyfikaty w serii P)
 • Wielkość emisji: od 10 000 do 5 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii P
 • Cena emisyjna certyfikatu: 114,34 zł
 • Minimalny zapis: 100 certyfikatów
 • Notowanie: GPW
 • Wycena Certyfikatów Inwestycyjnych: raz w miesiącu (ostatni dzień roboczy GPW)
 • Wykup Certyfikatów: ostatni dzień kwartału kalendarzowego
 • Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów: max. 2%

Powyższe informacje zaczerpnięto z prospektu emisyjnego.  

Składanie zapisów:

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ AKORD serii P można złożyć w CDM Pekao:

 • poprzez serwis internetowy CDMInternet wybierając w zakładce NOWE EMISJE opcję OFERTA PUBLICZNA oraz wskazując w polu EMISJA,  transze PZU-AKORD-P
 • poprzez serwis mobilny CDMMobile wybierając w zakładce NOWE EMISJE opcję OFERTA PUBLICZNA oraz wskazując w polu EMISJA, transze PZU-AKORD-P
 • telefonicznie, w tym za pośrednictwem infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • + 48 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • + 48 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).   

Więcej informacji dla Inwestorów.

Dokumenty:

Nota prawna:

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord. Oferta publiczna certyfikatów przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2016 r. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej www.pzu.pl oraz www.aliorbank.pl. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Wartość aktywów netto Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat zawiera Prospekt Emisyjny Funduszu.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Chcesz zainwestować w PZU FIZ AKORD?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)