PZU FIZ Akord serii T (06-22.06.2018 r.)

PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na tych najpłynniejszych w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych.

Główne parametry Oferty Publicznej:

  • Termin przyjmowania zapisów:  6 - 22 czerwca 2018 r. (lub do czasu złożenia zapisów na wszystkie oferowane certyfikaty w serii T)
  • Wielkość emisji: od 5.000 do 5.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii T
  • Cena emisyjna certyfikatu: 112.42 zł
  •  Minimalny zapis: 100 certyfikatów
  •  Notowanie: GPW
  • Wycena Certyfikatów Inwestycyjnych: ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego, w którym odbywa się regularna sesja na GPW
  • Wykup Certyfikatów: ostatni Dzień Wyceny przypadający na koniec pierwszego, drugieg, trzeciego i czwartego kwartału kalendarzowego
  • Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów: max. 2% wartości złożonego Zapsiu

 

Jak złożyć zapis?

801 140 490 (opłata za jeden impuls)

22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

 

 

Zapoznaj się:

 

Dokumenty archiwalne PZU FIZ Akord (do pobrania)

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord („Fundusz”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Fundusz i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2018 r. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: TFI PZU S.A. (www.pzu.pl) i Domu Maklerskiego Pekao (www.dm.pekao.com.pl).

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym wynikające z wahań cen instrumentów finansowych, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Fundusz adresowany jest do inwestorów posiadających wiedzę i doświadczenie inwestycyjne, którzy oczekują ponadprzeciętnego wzrostu wartości środków niezależnie od panujących warunków rynkowych w średnim terminie (rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 3 lata). 

Wartość aktywów netto Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)