OFERTA PUBLICZNA AKCJI R22 S.A.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje o trwającej ofercie publicznej akcji spółki R22 S.A z siedzibą w Poznaniu.

Informacje o Spółce:

R22 S.A. jest holdingiem wysokotechnologicznym, ukierunkowanym na prowadzenie działalności związanej z technologiami informatyczno-telekomunikacyjnymi, w szczególności znajdującymi zastosowanie w obsłudze klientów masowych. Usługi oferowane przez Grupę R22 wykorzystywane są przez firmy, organizacje i osoby fizyczne do funkcjonowania w Internecie oraz do automatyzacji nowoczesnej komunikacji elektronicznej z odbiorcami.

Powyższe informacje pochodzą z Prospektu Emisyjnego Spółki.

Harmonogram:

 • 4 - 13 grudnia 2017 r. - Okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych,
 • 14 grudnia 2017 r. - Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych,
 • 15 - 19 grudnia 2017 r. - Okres przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych,
 • 20 grudnia 2017 r. - Przydział Akcji Oferowanych.

 Podstawowe informacje dotyczące składania zapisów:

1. Oferta obejmuje:

• publiczną sprzedaż nie więcej niż 1.701.596 istniejących akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,02 PLN każda (Akcje Sprzedawane) , oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających

• publiczną subskrypcję do 3.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,02 PLN każda („Akcje Nowej Emisji”)

2. Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy wyłącznie na Akcje Nowej Emisji

3. Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 23 zł za jedną Akcję Oferowaną

4. Minimalny zapis: 10 Akcji Oferowanych

5. Maksymalny zapis: 200.000 Akcji Oferowanych

Zapis na akcje można złożyć w CDM Pekao:

 • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
 • poprzez system CDMInternet - w zakładce Nowe emisje / Sesja specjalna
 • poprzez system CDMMobile - w zakładce Nowe emisje / Sesja specjalna
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Zapoznaj się z:

 Jak złożyć zapis?

jak kupić                                     logowanie

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki R22 S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) [będzie]/ [jest] jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.R22.pl). 

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”)) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.”

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)