Oferta puliczna akcji Grupy o2

W dniach od 24 do 26 lipcaa 2012  w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki Grupa o2.

Zapis możesz złożyć za pośrednictwem:

 • Cena Maksymalna 33,00 zł.
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów.
 • Minimalna liczba Akcji Oferowanych - 1 sztuka
 • Łącznie zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 340 000 Akcji Oferowanych.

Już teraz otwórz rachunek inwestycyjny w CDM Pekao S.A. online
i skorzystaj ze specjalnej oferty:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao S.A do końca 2012 roku,
 • 0 zł za dostęp do notowań online i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.
Grupa o2 to spółka działająca na rynku spółek internetowych. Głównym obiektem działania Grupy o2 S.A. jest sprzedaż reklam internetowych w trzech segmentach tego rynku („Display i Wideo", „Mailing", „Social Media"). Grupa Kapitałowa Emitenta posiada także około 70 serwisów i portali internetowych w tym: Portal o2.pl, Poczta o2.pl, Pudelek.pl, Wrzuta.pl, Kafeteria.pl.

Zgodnie z wynikami Grupy za rok 2011 przychody ze sprzedaży 50,6 mln PLN i były wyższe o 21,6% wyższe niż w roku poprzednim i 40,9% więcej niż w roku 2009. EBITDA osiągnęła poziom 22,5 mln PLN (wzrost o 13,2% w stosunku do roku poprzedniego i 61,9% w stosunku do roku 2009). Zysk netto wyniósł 65,0 mln PLN, dla porównania w 2010 . zysk netto wyniósł 15,3 mln PLN, a w 2009 r. 9,4 mln PLN.

Akcjonariuszami Grupy o2 S.A. są Bridge20 Enterprises Limited, Borgosia Investment Limited i Jadhave Holdings Limited. Każda z w/w spółek posiada 2.520.000 akcji co stanowi 33,33% kapitału zakładowego. Każda ze spółek posiada także 33,33% liczby głosów na WZA.

Siedziba i centrala Grupy o2 S.A. znajduje się w Warszawie. Spółki z Grupy posiadają regionalne biura sprzedaży w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Centra deweloperskie Grupy zlokalizowane są w Warszawie, Białymstoku i w Koszalinie. Według stanu na koniec 2011 r. Grupa zatrudnia obecnie 229 osób.

Kalendarium oferty publicznej:

 • 18 lipca 2012 - Otwarcie Oferty Publicznej
 • 24-26 lipca 2012 - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • 24-26 lipca 2012 (ostatniego dnia do godziny 16:00) - Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • do godziny 8:00 w dniu 27 lipca 2012 - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach.
 • 27 lipca - 1 sierpnia 2012 - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym 26- 31 lipca 2012 przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane po procesie budowy księgi popytu.
 • do 1 sierpnia 2012 - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych / Zamknięcie Oferty Publicznej.
 • 10 sierpnia 2012  lub w zbliżonym terminie - Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW  
Zapoznaj się z Prospektem Emisyjnym.

Oferującym akcje jest DI BRE Banku S.A.

Szczegóły oferty publicznej znajdziesz tutaj.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy lub promocyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Grupa o2 S.A. ("Spółka") i ani niniejszy materiał, ani żadna jego część, ani fakt jego dystrybucji nie stanowią podstawy ani nie powinny być wykorzystywane w związku z jakąkolwiek umową lub decyzją inwestycyjną. Niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną lub rekomendacją nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej jej akcji jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 lipca 2012 roku („Prospekt Emisyjny”), który został opublikowany i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.grupao2.pl oraz oferującego (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.): www.dibre.pl. Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)