Zapisy na obligacje PKN ORLEN S.A. seria D

W dniach  14 - 21  listopada 2013  w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na obligacje serii D spółki PKN ORLEN S.A.

Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii D został skrócony do 18 listopada 2013. 

19 listopada 2013 roku został dokonany przydział Obligacji PKN ORLEN SA serii D.

W okresie subskrypcji 874 Inwestorów złożyło zapisy na 1 116 316 Obligacji.
Spółka przydzieliła 1 000 000 Obligacji 873 Inwestorom

Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 15 do 18 listopada 2013.

Średnia stopa redukcji wyniosła 26,31%.

Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed 15 listopada 2013 zostaną przydzielone Obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów.

Środki z redukcji zapisów zostały zwrócone w dniu dzisiejszym na rachunki Klientów.

Zobacz raport bieżący Spółki - podsumowaniem oferty obligacji PKN ORLEN serii D.

Informacje o Spółce

PKN ORLEN S.A. jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2011 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN wyniósł blisko 27,8 mln ton.

Zapoznaj się z:

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach 14  - 21 listopada 2013 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na zakup obligacji serii D spółki PKN ORLEN S.A.

Zapis na obligacje PKN ORLEN SA możesz złożyć w CDM Pekao za pośrednictwem:

Informacje o obligacjach Serii D:

 • Zapisy na obligacje Serii D przyjmowane są w dniach 14 - 21 listopada 2013
 • Liczba oferowanych Obligacji Serii D: 1.000.000
 • Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 zł.
 • Cena emisyjna jednej Obligacji uzależniona jest od dnia w którym składany jest zapis na Obligacje.
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 130 b.p.
  Odsetki wypłacane półrocznie.
 • Okres zapadalności: 4 lata.
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów. Zapis może być złożony na co najmniej 1 Obligację i na nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych.

Kalendarium oferty publicznej:

 • 14 października 2013 - rozpoczęcie przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji")
 • 21 pażdziernika 2013* - zakończenie przyjmowana zapisów
 • 25 października 2013 - przydział Obligacji
 • 2 grudnia  2013 - przewidywany Dzień Emisji
 • 2 grudnia  2013 - przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości
 • 14 listopada 2017 - Dzień Ostatecznego Wykupu
 • 9 grudnia 2013 - przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu.

*Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych w danej serii, termin przyjmowania zapisów ulegnie skróceniu i zakończy się w Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym łączna liczba Obligacji danej serii na jakie Inwestorzy złożyli zapisy od początku okresu przyjmowania zapisów przekroczyła łączną liczbę Obligacji oferowanych w danej serii. Po Dniu Roboczym następującym po Dniu Przekroczenia Zapisów Obligacje danej serii zapisy nie będą przyjmowane.

Współoferującymi obligacje są UniCredit CAIB Polska S.A. oraz  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów,
 • 0 zł za dostęp do notowań online z jedną ofertą i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnych do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Przed podjęciem decyzji o nabyciu obligacji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w tej ustawie. Nie będzie prowadzona oferta publiczna obligacji Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)