Zapisy na obligacje Gant Development

W dniach od 10 do 27 sierpnia 2012 w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na dwuletnie  zabezpieczone obligacje Gant Development S.A.

Posiadaczom obligacji wypłacany będzie kwartalny kupon o stalej wartości 11% w skali roku.

Zapis możesz złożyć za pośrednictwem:

 • Sieci POK CDM Pekao S.A.
 • Infolinii TeleCDM*, pod numerami:
  •   801 140 490 (opłata za 1 impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

Zapisy są przyjmowane po Cenie Emisyjnej 1 000,00 zł, równej wartości nominalnej Obligacji.

Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów. Zapis może być złożony na co najmniej 1 Obligację i na nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych, tj. 50 000 Obligacji.

Grupa Kapitałowa Gant Development S.A. jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Koncentruje się przede wszystkim na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami. Obecna jest w siedmiu polskich miastach: Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój.
To jedyny deweloper, którego działalność można uznać za ogólnopolską. Pozycja Ganta Development S.A. jako lidera w swojej branży jest budowana systematycznie od 20 lat. To marka znana w całej Polsce, która zatrudnia kilkaset osób. Firma koncentruje się na segmencie popularnym mieszkań, ale w ofercie nie brakuje również inwestycji mieszkaniowych o wyższym standardzie, a także obiektów biurowych i handlowych. Spółka zrealizowała z powodzeniem kilkadziesiąt inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, w tym zmodernizowane i otwarte w 2008 roku nowoczesne Centrum Handlowe MARINO we Wrocławiu. Od 1998 roku GANT notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych, a wiarygodność i rzetelność firmy potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia.

Kalendarium oferty publicznej:

 • 10 sierpnia 2012 – Otwarcie Oferty Publicznej
 • 10-27 sierpnia 2012 – Przyjmowanie zapisów na oferowane Obligacje
 • 29 sierpnia 2012 – Przydział Obligacji
 • 28 sierpnia 2014 – Wykup Obligacji

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 28 sierpnia 2014 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.

Zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji serii AW nastąpiło poprzez ustanowienie na rzecz Obligatariuszy zastawu rejestrowego na 29.079 imiennych niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych, nie mających formy dokumentu, serii E, o numerach od 5635 do 34713, certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez GANT FIZ o łącznej wartości 100.000.645,47 PLN będących w posiadaniu Gant Development S.A.

Zastaw rejestrowy zabezpiecza roszczenia Obligatariuszy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 100.000.000 złotych. Postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów, z dnia 15 czerwca 2012 roku ustanowiony został zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez GANT FIZ, stanowiący zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji serii AW. Zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy o Zastawie Rejestrowym i Rejestrze Zastawów funkcję administratora zastawu na mocy zwartej umowy pełniła będzie Kancelaria Prawnicza Koziński Rosicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. Administrator zastawu będzie pełnił swoją funkcję zgodnie z zapisami Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zapoznaj się z Prospektem Emisyjnym.

Oferującym obligacje jest NWAI Dom Maklerski.

Już teraz otwórz rachunek inwestycyjny w CDM Pekao S.A. online
i skorzystaj ze specjalnej oferty:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao S.A do końca 2012 roku,
 • 0 zł za dostęp do notowań online i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Grupie Gant Development S.A.(Emitent) i oferowanych przez tę Spółkę obligacjach w ramach Oferty Publicznej jest zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2012 r. Prospekt Emisyjny. Prospekt został opublikowany w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta - Gant Development S.A. http://www.gant.pl/ oraz Oferującego NWAI Dom Maklerski S.A. https://www.nwai.pl/.  Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące publicznie oferowanych obligacji Spółki powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść Prospektu Emisyjnego oraz ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizacyjnych.

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij swoje dane - oddzwonimy do Ciebie!

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)