Oferta Publiczna akcji spółki ML System S.A.(18-28.05.2018 r.)

ML System S.A. jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących uzyskiwaniu prądu elektrycznego z nasłonecznienia. Emitent jest pionierem w projektowaniu oraz doświadczonym producentem paneli fotowoltaicznych, w tym zintegrowanych w szybach zespolonych, przeznaczonych do integracji z budynkami. Filozofią działania Spółki jest wytyczanie nowych trendów w budownictwie oraz wprowadzanie fotowoltaicznej alternatywy dla materiałów budowlanych.*

*Źródło: Prospekt emisyjny, str. 63

Informacje dotyczące składania zapisów:

Oferta obejmuje:

  • Łącznie do 1.281.868 akcji nowej emisji serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.
  • Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 29 zł za jedną Akcję Oferowaną.
  • Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż 25 Akcji Oferowanych i nie więcej niż 1 281 868 Akcji Oferowanych.
  • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, pod warunkiem jednak, że łączna liczba Akcji Oferowanych, na które opiewają zapisy złożone przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie będzie większa niż 1 281 868 Akcji Oferowanych.
  • Przydział Akcji wśród Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w CDM Pekao.
Zapoznaj się z:

 Harmonogram: 

  • 18 - 28 maja 2018 r. - przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych

  • do 29 maja 2018 r.- ustalenie ostatecznej ceny i liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty
  • do 11 czerwca 2018 r. - przydział Akcji Oferowanych

Jak złożyć zapis?

801 140 490 (opłata za jeden impuls)

22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

CDMInterenet logowanie

 

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki ML System S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny Spółki („Prospekt Emisyjny”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt emisyjny Spółki jest opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://www.mlsystem.pl), (ii) Vestor Dom Maklerski S.A. (www.vestor.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym wynikające z wahań cen instrumentów finansowych, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Do grupy docelowej dla Akcji Oferowanych należą Inwestorzy, posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w akcje dopuszczone do obrotu zorganizowanego oraz w zakresie usługi wykonywania zleceń, akceptujący ryzyko związane z inwestycją w akcje spółek z sektora budowlanego lub biorący w przeszłości udział w ofercie publicznej akcji. 

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)