INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM RAPORCIE NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z 19 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI STANOWIĄCYCH REKOMENDACJE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ICH EMITENTÓW LUB WYSTAWCÓW.

NINIEJSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE PROMOCYJNY I W ŻADNYM WYPADKU NIE POWINIEN STANOWIĆ PODSTAWY DO PODEJMOWANIA DECYZJI O NABYCIU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI KINO POLSKA TV S.A. PROSPEKT PRZYGOTOWANY W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI I ICH DOPUSZCZENIEM I WPROWADZENIEM DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE JEST JEDYNYM PRAWNIE WIĄŻĄCYM DOKUMENTEM ZAWIERAJĄCYM INFORMACJE O SPÓŁCE ORAZ OFERCIE PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI W POLSCE (OFERTA). PROSPEKT ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO BĘDĄCĄ ORGANEM NADZORU NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM W POLSCE, W DNIU 25 LUTEGO 2011 R., ORAZ ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY. W ZWIĄZKU Z OFERTĄ W POLSCE ORAZ DOPUSZCZENIEM I WPROWADZENIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE, SPÓŁKA UDOSTĘPNIŁA PROSPEKT NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ (WWW.KINOPOLSKA.PL), JAK RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ NOBLE SECURITIES SA (WWW.NOBLESECURITIES.PL).

INWESTORZY POWINNI UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ CAŁEGO PROSPEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI Z RYZYKAMI ZWIĄZANYMI Z INWESTOWANIEM W AKCJE ZAWARTYMI W ROZDZIALE „CZYNNIKI RYZYKA", A WSZELKIE DECYZJE INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE TYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POWINNY BYĆ PODEJMOWANE PO ROZWAŻENIU TREŚCI CAŁEGO PROSPEKTU.

PRZYJMUJĄC NINIEJSZY RAPORT WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POWYŻSZYMI OGRANICZENIAMI.

Zapoznaj się z materiałem przygotowanym przez analityków CDM Pekao S.A.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)