Zapisy na akcje Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A

NIE PODLEGA WYDANIU, PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII.

W dniach od 11 do 19 października 2012 (ostatniego dnia do godz. 23:59) w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje Zespołu Elektrowni “Pątnów-Adamów-Konin” S.A.

Zapis możesz złożyć za pośrednictwem:
 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej 33 PLN.

Krupa kapitałowa Spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Grupa ZE PAK") jest piątym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej, z udziałem wynoszącym około 6,9% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2011 roku oraz drugim w Polsce wytwórcą energii elektrycznej z węgla brunatnego, z udziałem energii elektrycznej wytworzonej w oparciu o zasoby węgla brunatnego na poziomie około 96% w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2011 roku.
W wyniku nabycia w lipcu 2012 roku 85% akcji dwóch kopalń, PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. („KWBK") i PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. („KWBA"), będących łącznie drugim krajowym producentem węgla brunatnego i zaopatrujących w całości elektrownie Grupy  ZE PAK w to paliwo. Grupa ZE PAK prowadzi pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne, którego działalność obejmuje wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła.

Planowany harmonogram oferty:

 • 10 października 2012 - Publikacja Prospektu oraz publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną 33 PLN.
  Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
 • 11 października 2012 - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych.
 • 19 października 2012- Zakończenie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (do godziny 23:59).
 • 22 października 2012 - Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych

  Podpisanie aneksu do Umowy o Gwarantowanie Oferty określającego Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty.

  Opublikowanie Ceny Sprzedaży, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (do godziny 23:59)

 • 26 października 2012 - Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych.

  Ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty.

  Przydział Akcji Sprzedawanych.

 • 30 października 2012 roku lub w zbliżonym terminie - Pierwszy dzień notowania Akcji na GPW.

Zapoznaj się z 
 1. Prospektem emisyjnym.
 2. Informacją o publicznej ofercie akcji 10 października 2012 

Oferującym akcje jest DM PKO BP.

Już teraz otwórz rachunek inwestycyjny w CDM Pekao S.A. online
i skorzystaj ze specjalnej oferty:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao S.A do końca 2012 roku,
 • 0 zł za dostęp do notowań online i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowanie ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych w razie braku rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do niej. Żadna część oferty nie będzie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani też papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie będą sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub spełnieniem wymogów na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („ZE PAK S.A.”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji ZE PAK S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który w dniu 8 października 2012 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ZE PAK S.A. i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji ZE PAK S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt udostępniono na stronie internetowej ZE PAK S.A. (zepak.com.pl) oraz na stronie internetowej oferującego - Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)