X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - zapisy na akcje

W dniach 18-25 kwietnia 2016 r. w CDM Pekao będą przyjmowane zapisy Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Informacje podstawowe o spółce X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Grupa jest międzynarodowym dostawcą produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, specjalizującym się w rynku OTC oraz w szczególności w instrumentach pochodnych CFD, będących produktami inwestycyjnymi, z których zwrot uzależniony jest od zmian ceny i wartości instrumentów oraz aktywów bazowych. Najpopularniejszymi instrumentami finansowymi wśród inwestorów korzystających z platform transakcyjnych Grupy są instrumenty pochodne CFD oparte na parach walut, towarach i indeksach.

Grupa została założona w Polsce w 2004 r. i od tej pory rozwija się dynamicznie, prowadząc działalność na podstawie licencji udzielonych przez organy regulacyjne w Polsce, Wielkiej Brytanii, Turcji, na Cyprze i w Urugwaju.

Źródło: Prospekt emisyjny akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 

Harmonogram oferty:

 • 14 kwietnia 2016 - publikacja Aneksu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej 
 • 18-25 kwietnia 2016 - okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
 • 26 kwietnia 2016 - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ostatecznej Ceny dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostatecznej Ceny dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
 • 27-28 kwietnia 2016 - okres przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 
 • 29 kwietna 2016 - przydział Akcji Oferowanych, złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
 • ok. 6 maja 2016 - planowany pierwszy dzień notowania Akcji, w tym Akcji Oferowanych, na GPW

Informacje o ofercie: 

 • Minimalna wielkość jednego zapisu: 10 Akcji Oferowanych.
 • Maksymalna wielkość jednego zapisu: 1.643.370 Akcji Oferowanych.
 • Cena Maksymalna została określona na 13,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.
 • Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis (w takim przypadku każdy zapis będzie traktowany odrębnie), pod warunkiem jednak, że jednorazowo liczba Akcji Oferowanych, na które będzie opiewać zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie będzie mniejsza niż 10 Akcji Oferowanych ani większa niż 1.643.370 Akcji Oferowanych.
 • Zapis opiewający na większą liczbę niż 1.643.370 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na liczbę akcji odpowiadającą ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny.
 • Oferujący: Pekao Investment Banking S.A.

Zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje oferowane X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w CDM Pekao przyjmujemy:

Zapoznaj się z dokumentami emisyjnymi Spółki:

Oferta specjalna dla Nowych Klientów: 

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2016 r. dla nowych Klientów, którzy w dniach 18-25 kwietnia  2016 r. otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Akcje Oferowane spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie).  

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM i usługi ogólnych porad inwestycyjnych
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych
 • 0 zł za pomoc konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

  

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o  nabyciu papierów wartościowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka"). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji spółki  na terytorium Polski („Oferta") jest  prospekt („Prospekt") sporządzony w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie  akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Prospekt jest dostępny na stronach internetowych Spółki (http://www.xtb.com).

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)