Zapisy na akcje Skarbiec Holding S.A.

W dniach 27 października - 3 listopada 2014 roku w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane będą zapisy na akcje spółki Skarbiec Holding S.A. w transzy Inwestorów Indywidualnych.

Informacje o Spółce

Działalność Spółki skupia się na zarządzaniu i kontrolowaniu działalności Spółek Zależnych oraz na świadczeniu im usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, administracyjnych. Ponadto Spółka świadczy na rzecz Skarbiec TFI usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, działalność jest wykonywana na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Przedmiotem działalności Grupy (w skład której wchodzi Spółka) jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, portfelami funduszy oraz aktywami klientów w ramach usługi asset management.

Kalendarium oferty publicznej:

 • 24 października 2014 r. - publikacja Prospektu Emisyjnego
 • 27 października - 3 listopada 2014 r. - okres przyjmowania zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych
 • do 5 listopada 2014 r., do godz. 9:00 - ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Ceny Akcji Oferowanych
 • 5 listopada - 7 listopada 2014 r. - przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • do 12 listopada 2014 r. - przydział Akcji Oferowanych
 • do 21 listopada 2014 r. - zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Oferta specjalna dla nowych Klientów: 

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2014 dla nowych Klientów, którzy w dniach 27 października - 3 listopada 2014 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na akcje spółki Skarbiec Holding S.A. w ramach oferty publicznej. Sprawdź szczegóły w komunikacie.

Zapis na akcje spółki Skarbiec Holding S.A. możesz złożyć w CDM Pekao:

 Zapoznaj się z:

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2014 dla nowych Klientów, dokonujących zapisu na akcje spółki Skarbiec Holding S.A.
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych,
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych spółki Skarbiec Holding S.A. („Spółka"). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany na stronie internetowej Spółki: http://www.skarbiecholding.pl/ oraz na stronach internetowych podmiotów pośredniczących w przeprowadzeniu oferty publicznej akcji Spółki: Oferującego http://www.dmbzwbk.pl/, Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Oddział w Polsce http://www.espiritosantoib.pl/ oraz Domu Maklerskiego mBanku S.A. (http://www.mdm.pl).

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykiem związanym z inwestowaniem w Akcje Oferowane zawartymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka" oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania  papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

Przedstawione informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług. Realizacja usług przez CDM Pekao S.A. związana jest z ryzykiem inwestycyjnym szczegółowo określonym na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)