OFERTA PUBLICZNA AKCJI PLAY COMMUNICATIONS S.A.

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje o trwającej ofercie publicznej akcji spółki Play Communications S.A., z siedzibą w Luksemburgu (Spółka, PLAY).

Informacje o Spółce:

PLAY to drugi operator sieci komórkowych w Polsce pod względem zarejestrowanej liczby klientów, która na dzień 31 marca 2017 r. wynosiła 14,3 mln. Oferuje usługi głosowe, wiadomości tekstowe oraz usługi transmisji danych i transmisji wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym lub klientom usług przedpłaconych (pre-paid). PLAY zwiększył udział w rynku wszystkich zarejestrowanych klientów w Polsce z poziomu 4,6% na koniec 2008 r. do ok. 27,6% na dzień 31 marca 2017 r. Jest liderem w pozyskiwaniu klientów netto w Polsce.

Źródło: Podsumowanie prospektu emisyjnego w języku polskim, s. 1-2.

Harmonogram:

 • 4-7 lipca 2017 r. - I okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych, w stosunku do których zostanie zastosowany przydział preferencyjny
 • 8-12 lipca 2017 r. -  II okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych, w stosunku do których NIE zostanie zastosowany przydział preferencyjny
 • 13 lipca 2017 r. -  ustalenie i opublikowanie:
  - ceny Akcji Oferowanych
  - ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach oferty poszczególnym rodzajom inwestorów 
 • do 20 lipca 2017 r. - przydział Akcji Oferowanych
 • 21 lipca 2017 r. lub w zbliżonym terminie - zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Uprawnionych Pracowników
 • 27 lipca 2017 r. - przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Podstawowe informacje dotyczące składania zapisów:

 • Zgodnie z treścią Prospektu Emisyjnego przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż 121.572.621 akcji Spółki sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego (Play Holdings 1 S.à r.l. (Akcje Oferowane), w tym:
  - do 97.837.526 akcji istniejących sprzedawanych,
  - do 11.052.056 akcji dodatkowego przydziału,
  - do 12.696.404 akcji istniejących sprzedawanych w przypadku decyzji o zwiększeniu oferty
 • Oferta publiczna skierowana jest do:
  - Inwestorów Indywidualnych,
  - Inwestorów Instytucjonalnych,
  - Uprawnionych Pracowników Spółki
 • Inwestorom Indywidualnym oraz Uprawnionym Pracownikom Spółki zostanie przydzielonych około 5% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
 • Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 44 zł za jedną Akcję Oferowaną
 • Inwestorzy indywidualni mogą złożyć kilka zapisów w jednym podmiocie przyjmującym zapisy, przy czym pojedynczy zapis może opiewać na nie więcej niż 6.000.000 Akcji Oferowanych
 • Inwestor składający zapis w CDM nie ponosi kosztów prowizji maklerskiej związanej ze złożonym zapisem
 • Inwestorom, którzy złożą zapis w I okresie przyjmowania zapisów (do 7 lipca włącznie), zostaną przydzielone akcje na preferencyjnych warunkach, co oznacza, że w przypadku nadsubskrypcji (tj. w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami złożonymi przez Inwestorów Indywidualnych będzie wyższa niż liczba Akcji Oferowanych ostatecznie zaoferowanych w Ofercie dla Inwestorów Indywidualnych) otrzymają do 2 razy więcej akcji niż inwestorzy składający zapis w II okresie przyjmowania zapisów (tj. w terminie od 8 do 12 lipca włącznie)
 • Ostateczna cena Akcji Oferowanych będzie jednakowa dla Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych i nie będzie wyższa niż cena maksymalna
 • Przydział Akcji wśród Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek maklerski w podmiocie, w którym składa zapis.

Zapis na akcje można złożyć w CDM Pekao:

 • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
 • poprzez system CDMInternet - w zakładce Nowe emisje / Sesja specjalna
 • poprzez system CDMMobile - w zakładce Nowe emisje / Sesja specjalna
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Zapoznaj się z:

Oferta specjalna dla nowych Klientów:

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2017 r. dla nowych Klientów, którzy w dniach 4-12 lipca 2017 r. otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Akcje Oferowane spółki Play Communications S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie). 

Jak złożyć zapis?

jak kupić                                     logowanie

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową") i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony w języku angielskim zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier - luksemburską komisję nadzoru finansowego w dniu 30 czerwca 2017 r. („Prospekt") oraz opublikowany po przekazaniu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier odpowiedniego zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego, jest wraz z tłumaczeniem jego podsumowania na język polski, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Play Communications S.A. („Spółka") i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt (wraz z tłumaczeniem jego podsumowania na język polski) jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.playcommunications.com ), dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych na stronach internetowych Współoferujących - Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl) oraz na stronie Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.bourse.lu). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych")) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)