Publiczna Emisja Obligacji GetBack S.A. serii PP5 - wystąpienie Dnia Przekroczenia zapisów

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. informuje, że został opublikowany Komunikat aktualizujący nr 8 do prospektu emisyjnego obligacji GetBack S.A.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji bądź dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki GetBack S.A. („Spółka"). Prospekt emisyjny wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt") przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce („Oferta"). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.getbacksa.pl), jak również dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com).

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

Więcej o Publicznej Emisji Obligacji

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)