Publiczna Emisja Obligacji GetBack S.A. serii PP5

W dniach 9-17 października 2017 roku w CDM Pekao są przyjmowane od Inwestorów Indywidualnych zapisy na akcje spółki Getback S.A.

Informacje o spółce Getback S.A.:

Grupa działa w branży zarządzania wierzytelnościami. Działalność Grupy obejmuje m.in. nabywanie portfeli wierzytelności, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi sekurytyzowane wierzytelności funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym prowadzenie procesu dochodzenia wierzytelności mającego na celu doprowadzenie do spłaty dochodzonych wierzytelności. Działalność Grupy umożliwia przedsiębiorstwom świadczącym usługi powszechne (w szczególności, bankom i podmiotom z sektora telekomunikacyjnego) odzyskanie przynajmniej części należności trudnych. Jednocześnie świadomość istnienia podmiotów wyspecjalizowanych w dochodzeniu wierzytelności motywuje osoby zadłużone do terminowego dokonywania płatności, co przekłada się na ogólny wzrost bezpieczeństwa i zaufania w obrocie gospodarczym.

Harmonogram oferty:

 • 9 października - 17 października 2017 r. - przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych
 • 19 października 2017 r. -  przewidywany termin przydziału
 • 31 października 2017 r. - przewidywany dzień emisji 
 • 30 listopada 2017 r. - przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu

Podstawowe informacje dotyczące oferty:

 • Liczba oferowanych obligacji: do 250.000
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Łączna wartość nominalna: do 25.000.000 zł
 • Cena emisyjna jest stała i równa wartości nominalnej
 • Oprocentowanie: zmienne, 4% + WIBOR dla 3 miesięcznych kredytów
 • Pierwszy dzień pierwszego okresu odsetkowego: 31 października 2017 r.
 • Dni płatność odsetek:
  I okres odsetkowy: 31 stycznia 2018 r.
  II okres odsetkowy: 30 kwietnia 2018 r.
  III okres odsetkowy: 31 lipca 2018 r.
  IV okres odsetkowy: 31 października 2018 r.
  V okres odsetkowy: 31 stycznia 2019 r.
  VI okres odsetkowy: 30 kwietnia 2019 r.
  VII okres odsetkowy: 31 lipca 2019 r.
  VIII okres odsetkowy: 31 października 2019 r.
  IX okres odsetkowy: 31 stycznia 2020 r.
  X okres odsetkowy: 30 kwietnia 2020 r.
  XI okres odsetkowy: 31 lipca 2020 r.
  XII okres odsetkowy: 31 października 2020 r.
  XIII okres odsetkowy: 31 stycznia 2021 r.
  XIV okres odsetkowy: 30 kwietnia 2021 r.
 • Dzień ostatecznego wykupu obligacji: 30 kwietnia 2021 r.
 • Obligacje są niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela

Zapis na obligacje serii PP5 spółki Getback S.A. można złożyć w CDM Pekao:

 • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
 • poprzez system CDMInternet - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna
 • poprzez system CDMMobile - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

Dokumenty emisyjne:

Jak złożyć zapis?

Otwórz rachunek inwestycyjny w CDM

 
                         

Logowanie CDM 24

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji bądź dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki GetBack S.A. („Spółka"). Prospekt emisyjny wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt") przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce („Oferta"). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.getbacksa.pl), jak również dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com).

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)