Zapisy na akcje NEWAG SA

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

W dniach  15 - 22  listopada 2013 (w dniu 22 listopada 2013 do godziny 23:59) w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy naakcje spółki NEWAG S.A.

Informacje o Spółce

NEWAG S.A. to jeden z największych producentów taboru kolejowego i pojazdów szynowych w Polsce i Europie Centralnej. Grupa kapitałowa NEWAG zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka NEWAG Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Grupa zatrudnia ok. 1900 osób. Przychody Grupy za 2012 rok wyniosły 655.4 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnęła 103,5 mln zł. Zysk netto wyniósł 55,7 mln zł.

Spółka ma przyjętą politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie 70% zysku netto na wypłatę dywidendy począwszy od roku 2016. W przyszłym roku Spółka planuje wypłatę dywidendy w wysokości 20 mln zł, a w 2015 roku w wysokości 50 mln zł.  

Zapoznaj się z:

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach 15 - 22 listopada 2013 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na zakup akcji spólki NEWAG S.A.

Struktura oferty

Oferta publiczna składa się z 21.800.000 akcji sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających, w tym 2.180.000 Akcji Serii A, 2.175.000 Akcji Serii B oraz 17.445.000 Akcji Serii C, spółki  NEWAG S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł każda, reprezentujących 48,44% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Oferta będzie obejmować Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych. Liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie ustalona przez Akcjonariuszy Sprzedających, w porozumieniu z Oferującym, najpóźniej w dniu 25 listopada 2013.

Przewiduje się, że liczba Akcji Oferowanych, która zostanie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, będzie stanowić ok 15 % wszystkich Akcji Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty. Ostateczna wielkość transz zostanie dostosowana do wielkości popytu.

Cena sprzedaży oraz liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej

Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych za jedną Akcję Oferowaną została ustalona na poziomie 19 zł. 

Zapis na akcje NEWAG S.A. możesz złożyć w CDM Pekao za pośrednictwem:

Kalendarium oferty publicznej:

 • 13 listopada 2013 - Publikacja Prospektu, publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną (przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 13 listopada 2013)
 • 15 - 22 listopada 2013 - Okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 22 listopada 2013 do godziny 23:59)
 • 25 listopada 2013 - Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych Opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
 • 29 listopada 2013 - Przydział Akcji Oferowanych
 • nie później niż 4 grudnia 2013 - Pierwszy dzień notowania Akcji Spółki na GPW

Oferującym obligacje jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów,
 • 0 zł za dostęp do notowań online z jedną ofertą i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawa, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt emisyjny, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 listopada 2013 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Newag S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.newag.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl). Oferta akcji Newag S.A. jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)