Zapisy na akcje Multimedia Polska S.A.

W dniach  16 - 28 maja 2014 w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki Multimedia Polska S.A.

Informacje o Spółce

Multimedia Polska S.A. wraz ze spółkami zależnymi jest jednym z trzech wiodących polskich operatorów kablowych dostarczającym usługi telewizji, Internetu oraz telefonii na perspektywicznym polskim rynku. Z nowoczesnej sieci Grupy korzysta 827,5 tys. klientów, którym Multimedia Polska dostarcza ok. 1,6 mln usług (RGU) w ok. 200 miastach. Grupa planuje kontynuację wzrostu skali działalności poprzez wprowadzanie nowych usług oraz wykorzystanie nadarzających się okazji do konsolidacji rynku i poszerzania zasięgu swoich sieci dostępowych.

Zapoznaj się z:

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2014 dla nowych Klientów, którzy w dniach 16 - 28 maja 2014 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na akcje spółki Multimedia S.A. w ramach oferty publicznej.

Zapis na akcje Multimedia Polska S.A. możesz złożyć w CDM Pekao:

Kalendarium oferty publicznej:

 • 15 maja 2014 - Publikacja Prospektu
 • 16 - 28 maja 2014, do godz. 18:00 -  Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych
 • 3 czerwca 2014 lub w zbliżonym terminie - Przydział Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych
 • 11 czerwca 2014 lub w zbliżonym terminie - Pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Oferującym jest UniCredit CAIB Polska S.A.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2014 dla nowych Klientów, dokonujących zapisu na akcje spółki Multimedia Polska S.A.
 • 0 zł za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym (z jedną ofertą),
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych,
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za spotkania edukacyjne,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Multimedia Polska S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który w dniu 13 maja 2014 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.multimedia.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)