Zapisy na akcje Milestone Medical Inc.

W dniach 8-14 grudnia 2015 roku w CDM Pekao są przyjmowane zapisy od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane spółki Milestone Medical Inc.

Informacje podstawowe o spółce Milestone Medical Inc.

Emitent posiada wolną od opłat licencyjnych i nieograniczoną terytorialnie licencję na korzystanie z technologii i patentów dotyczących sterowanych komputerowo systemów bezbolesnego podawania leków i iniekcji pod nazwą CompuFlo, opracowanych przez Milestone Scientific Inc. („Milestone Scientific") na potrzeby branży medycznej, umożliwiającą opracowywanie, produkcję, wprowadzenie do obrotu oraz sprzedaż urządzeń do podawania znieczulenia zewnątrzoponowego i iniekcji dostawowych wraz ze stosowanymi wraz z nimi wymiennymi zestawami jednorazowego użytku. Licencja została wniesiona, jako wkład kapitałowy przez spółkę Milestone Scientific, będącą współzałożycielem, a następnie znaczącym akcjonariuszem Emitenta z blisko 50-procentowym udziałem w jego kapitale zakładowym. Emitent jest zdania, że oparte na technologiach objętych licencją urządzenia wraz z wymiennymi zestawami jednorazowego użytku powinny przyczynić się do zwiększania bezpieczeństwa, obniżania kosztów i ograniczania ryzyka błędu w sztuce lekarskiej.
(Źródło: Prospekt emisyjny).

Harmonogram oferty

 • 8-14 grudnia 2015 - Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
 • 8-15 grudnia 2015 - Proces budowania księgi popytu.
 • do 16 grudnia 2015 - Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach.
 • do 22 grudnia 2015 - Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW.

Informacje o ofercie 

 • Minimalna wielkość zapisu: 200 Akcji Oferowanych.
 • Maksymalna wielkość zapisu: 320.000 Akcji Oferowanych.
 • Cena Maksymalna została określona na 5,90 PLN za jedną Akcję Oferowaną.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Zapisy na akcje oferowane Milestone Medical Inc. w CDM Pekao przyjmujemy:

  • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
  • poprzez serwis internetowy CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
  • poprzez serwis mobilny CDMMobile - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA 
  • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
   • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
   • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).      

Zapoznaj się z dokumentami emisyjnymi Spółki:

Oferta specjalna dla Nowych Klientów: 

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2015 r. dla nowych Klientów, którzy w dniach 8-14 grudnia 2015 r. otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Akcje Oferowane spółki Milestone Medical Inc. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie).

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za dostęp do 20 rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM i usługi ogólnych porad inwestycyjnych
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych
 • 0 zł za pomoc konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

  

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Milestone Medical Inc. („Spółka"). Prospekt emisyjny Spółki („Prospekt Emisyjny"), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt emisyjny Spółki jest opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://www.medicalmilestone.com), (ii)  Vestor Dom Maklerski S.A. (www.vestor.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka" oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)