InPost S.A., zapisy Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane

W dniach 16-23 września 2015 r. w CDM Pekao będą przyjmowane zapisy od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane spółki InPost S.A.

Informacje podstawowe o spółce InPost S.A.

InPost to największy niezależny operator pocztowy w Polsce i jedyny tego typu podmiot działający na skalę ogólnopolską. Od 1 czerwca 2014 r. realizacja usług pocztowych pod marką „InPost" organizowana jest wyłącznie w ramach Spółki, pozostając jednakże w strukturach Grupy Kapitałowej Integer.pl, lidera transformacji polskiego rynku pocztowego.

InPost świadczy pełen pakiet tradycyjnych usług pocztowych, w tym - w związku z częściową demonopolizacją rynku pocztowego od 1 stycznia 2013 r. - również doręczanie przesyłek o masie równej oraz poniżej 50 gram. Wyróżnikiem InPost jest dążenie do personalizacji usług pocztowych pod kątem różnych grup klientów oraz ich informatyzacji, czego wyrazem jest wdrażanie nowatorskich rozwiązań oraz stałe poszerzanie palety świadczonych usług.
Źródło: Prospekt Emisyjny spółki InPost S.A.

Harmonogram oferty:

 • 15 września 2015 r. - publikacja Prospektu i aneksu z Ceną Maksymalną 
 • 16-23 września 2015 r. - okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
 • 30 września 2015 r. - przydział Akcji Oferowanych za pośrednictwem systemu GPW
 • około 9 października 2015 r. - zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Informacje o ofercie: 

 • Minimalna wielkość zapisu: 10 Akcji Oferowanych
 • Cena Maksymalna została określona na 33,00 zł za jedną Akcję Oferowaną
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny

Zapisy na akcje oferowane InPost S.A. w CDM Pekao przyjmujemy:

Zapoznaj się z dokumentami emisyjnymi Spółki:

Oferta specjalna dla Nowych Klientów: 

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2015 roku dla nowych Klientów, którzy w dniach 16-23 września 2015 roku otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Akcje Oferowane spółki InPost S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie).  

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM i usługi ogólnych porad inwestycyjnych
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych
 • 0 zł za pomoc konsultantów TeleCDM

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

  

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki INPOST S.A. („Spółka"). Prospekt emisyjny Spółki, sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt emisyjny Spółki jest opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://www.inpost.pl), (ii) IPOPEMA Securities S.A (www.ipopemasecurities.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka" oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)