Oferta publiczna obligacji serii E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Informujemy, że na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka") został opublikowany Raport bieżący 6/2016 informujący o przydziale Obligacji serii E.

Więcej informacji na stronie GPW S.A.

Zastrzeżenia prawne

Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa, wymagałoby rejestracji lub zatwierdzenia przez właściwy organ nadzoru.

Zawarte w niniejszym materiale informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych ani do osób ze Stanów Zjednoczonych, ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani do osób ze Stanów Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami oraz jej zasadami i przepisami, w tym przepisami Regulacji S.

Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe. Prospekt emisyjny („Prospekt"), sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") oraz o ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A., w ramach Catalyst, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 r., wraz ze wszystkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej obligacji w Polsce („Oferta"). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie są przedmiotem oferty publicznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane do inwestorów w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.

Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (https://www.gpw.pl/prospekt_emisyjny2).

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)