Oferta Publiczna akcji spółki Getback S.A.

W dniach 26 czerwca - 3 lipca 2017 roku w CDM Pekao będą przyjmowane od Inwestorów Indywidualnych zapisy na akcje spółki Getback S.A.

Informacje o Spółce:

Getback S.A. Grupa działa w branży zarządzania wierzytelnościami. Działalność Grupy obejmuje m.in. nabywanie portfeli wierzytelności, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi sekurytyzowane wierzytelności funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym prowadzenie procesu dochodzenia wierzytelności mającego na celu doprowadzenie do spłaty dochodzonych wierzytelności. Działalność Grupy umożliwia przedsiębiorstwom świadczącym usługi powszechne (w szczególności, bankom i podmiotom z sektora telekomunikacyjnego) odzyskanie przynajmniej części należności trudnych. Jednocześnie świadomość istnienia podmiotów wyspecjalizowanych w dochodzeniu wierzytelności motywuje osoby zadłużone do terminowego dokonywania płatności, co przekłada się na ogólny wzrost bezpieczeństwa i zaufania w obrocie gospodarczym.

Źródło: Prospekt emisyjny str.159

Harmonogram:

 • 26 czerwca - 3 lipca 2017 r. - przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
 • 4 lipca 2017 r. -  ustalenie ostatecznej ceny i ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty publicznej
 • 10 lipca 2017 r. - przydział akcji oferowanych
 • ok. 17 lipca 2017 r. - przewidywany pierwszy dzień notowania akcji Getback S.A. na GPW

Podstawowe informacje dotyczące składania zapisów:

 • Oferta obejmie nie więcej niż 40 mln Akcji Zwykłych o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym nie więcej niż 20 mln Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę i nie więcej niż 20 mln Akcji Sprzedawanych oferowanych przez dotychczasowego akcjonariusza w ramach Oferty na podstawie Prospektu,
 • Zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych) za jedną Akcję Oferowaną,
 • Inwestorom Indywidualnym są oferowane wyłączenie Akcje Nowej Emisji,
 • Liczba Akcji Nowej Emisji, którą może obejmować zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 20 akcji, ale nie więcej niż 800.000 akcji.

Zapis na akcje można złożyć w CDM Pekao:

 • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
 • poprzez system CDMInternet - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna
 • poprzez system CDMMobile - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Zapoznaj się z:

Jak złożyć zapis?

jak kupić                                     logowanie

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r. i opublikowany 19 czerwca 2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Getback S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pełniącego rolę oferującego (www.haitongib.com/pl/).Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii."

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)