Zapisy na akcje spółki ENTER AIR S.A.

W dniach 25 listopada - 1 grudnia 2015 roku w CDM Pekao będą przyjmowane zapisy od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane spółki ENTER AIR S.A.

Informacje podstawowe o spółce ENTER AIR S.A.

Emitent jest spółką holdingową, nieprowadzącą na Datę Prospektu działalności operacyjnej. Rola Emitenta, jako spółki holdingowej w Grupie, polega na tym, iż jest on właścicielem Spółek Zależnych prowadzących właściwą działalność operacyjną. Podstawowa działalność operacyjna Grupy polegająca na świadczeniu usług czarteru lotniczego prowadzona jest w ramach spółki EA ZOO, która posiada wymagane prawem koncesje i zezwolenia w tym zakresie.

Wchodząca w skład Grupy EA ZOO jest wiodącą czarterową linią lotniczą w Polsce. Głównym źródłem przychodów Grupy są usługi lotnicze odpowiadające w 2014 r. za 97,7% przychodów netto ze sprzedaży ogółem, na które składa się wynajem całego samolotu wraz z załogą, sprzedaż szkoleń lotniczych oraz efekty programu stałej optymalizacji kosztów utrzymania floty. Poza usługami lotniczymi Grupa prowadzi sprzedaż pokładową produktów spożywczych i produktów bezcłowych podczas lotów.

Grupa oferuje loty do przeważającej liczby kurortów wakacyjnych dostępnych z Polski i Europy Zachodniej i zgodnie z danymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest liderem polskiego rynku czarterowych przewozów lotniczych z udziałem w 2014 roku wynoszącym 31,6%. Udział rynkowy Grupy w pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł 34,0%*.

* Źródło: Prospekt Emisyjny Spółki ENTER AIR S.A.

Harmonogram oferty

 • 25 listopada - 1 grudnia 2015 - okres składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych.
 • 2 grudnia 2015 - ustalenie ostatecznej Ceny Akcji oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów.
 • 8 grudnia 2015 - data przydziału.
 • 14 grudnia 2015 - przewidywany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji na GPW.

Informacje o ofercie 

 • Minimalna wielkość zapisu: 10 Akcji Oferowanych.
 • Maksymalna wielkość zapisu: 1.000.000 Akcji Oferowanych.
 • Cena Maksymalna została określona na 17,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Zapisy na akcje oferowane ENTER AIR S.A. w CDM Pekao przyjmujemy:

 • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
 • poprzez serwis internetowy CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • poprzez serwis mobilny CDMMobile - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA 
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za 1 impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).      

Zapoznaj się z dokumentami emisyjnymi Spółki:

Oferta specjalna dla Nowych Klientów: 

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2015 r. dla nowych Klientów, którzy w dniach 25 listopada - 1 grudnia 2015 r. otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Akcje Oferowane spółki ENTER AIR S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie 100/2015).

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM i usługi ogólnych porad inwestycyjnych
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych
 • 0 zł za pomoc konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

  

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki ENTER AIR S.A. („Spółka"). Prospekt emisyjny Spółki, sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt emisyjny Spółki jest opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://www.enterair.pl/), (ii) IPOPEMA Securities S.A (www.ipopemasecurities.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka" oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)