Zapisy na akcje Elemental Holding S.A.

W dniach  27 listopada - 2 grudnia 2013  w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki Elemental Holding S.A.

Informacje o Spółce

Elemental Holding zarządza spółkami specjalizującymi się w recyklingu i odzysku odpadów oraz prowadzącymi hurtowy obrót metalami, w szczególności nieżelaznymi.

W skład grupy kapitałowej wchodzą następujące spółki:

 • Tesla Recycling S.A.
 • Syntom S.A.
 • Tesla Metal Sp. z o.o. S.K.A.

Spółki wykorzystują w swoim rozwoju potencjał działania w silnej grupie, charakteryzującej się:

 • dużą siecią dostawców i odbiorców,
 • usprawnieniami logistycznymi związanymi z rozbudowanym zapleczem transportowym i załadunkowym oraz z siecią punktów skupu na terenie całego kraju.

Strategicznym celem spółki jest stworzenie silnego, zintegrowanego podmiotu, który będzie skupiał spółki zajmujące wiodące pozycje w swoich sektorach rynku. Efekty synergii wynikające ze skali działalności i perspektywy rynku surowców w tym w szczególności metali przemysłowych pozwalają wierzyć, iż w najbliższym Elemental Holding stworzy  spółkę będącą zarówno krajowym liderem jak i podmiotem o znaczącej pozycji w krajach CEED (Central and Eastern Europe Development), czyli najmłodszej dziesiątki państw Unii Europejskiej.   

Zapoznaj się z:

Zapis na akcje Elemental Holding S.A. możesz złożyć w CDM Pekao za pośrednictwem:

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

 • 0 zł za otwarcie rachunku w CDM Pekao
 • 0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2013 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na zakup akcji spólki Elemental Holding S.A.

Kalendarium oferty publicznej:

 • 22 listpada 2013 - Otwarcie Oferty Publicznej/Publikacja Prospektu
 • do 26 listopada 2013 - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej
 • 27 listopada - 2 grudnia 2013 - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • 27 listopada - 2 grudnia 2013 (w dniu 29 listopada 2013 r. do godziny 15:00) - Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • do godz. 8:00 w dniu 3 grudnia 2013 - Podanie do publicznej wiadomości ceny akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych, oferowanych w poszczególnych transzach
 • 3-6 grudnia 2013 - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym 2-4 grudnia 2013przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na zaproszenia wystosowane po procesie budowy księgi popytu
 • Do 7 grudnia 2013 - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w transzy inwestorów Instytucjonalnych/ Zamknięcie Oferty Publicznej
 • 18 grudnia 2013 lub w zbliżonym terminie - Pierwszy dzień notowania Akcji oraz PDA na rynku regulowanym GPW

Oferującym jest DI BRE Banku.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za dostęp do notowań online z jedną ofertą i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE z późn. zm. (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 listopada 2013 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Elemental Holding S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.elemental-holding.pl) oraz na stronie internetowej (www.dibre.pl).

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)