Oferta publiczna akcji spółki Dino Polska S.A.

W dniach 22 marca-3 kwietnia 2017 roku w CDM Pekao będą przyjmowane od Inwestorów Indywidualnych zapisy na akcje spółki Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie.

Informacje o Spółce:

Grupa Dino jest najszybciej rozwijającą się siecią supermarketów proximity w Polsce (tj. średniopowierzchniowych sklepów w lokalizacjach dogodnych dla klientów, najczęściej blisko miejsc zamieszkania lub o dużym natężeniu ruchu). Grupa Dino oferuje swoim klientom ok. 5 tys. starannie wybranych pozycji asortymentowych, w większości markowych oraz świeżych produktów w konkurencyjnych cenach w stosunku do największych sieci dyskontowych w Polsce.

Źródło: Prospekt emisyjny, s. 2.

Harmonogram:

 • 22 marca - 3 kwietnia 2017 r. - przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
 • 4 kwietnia 2017 r. - ustalenie ostatecznej ceny i ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty publicznej
 • do 12 kwietnia 2017 r. - przydział akcji oferowanych
 • ok. 21 kwietnia 2017r. - przewidywany pierwszy dzień notowania akcji Dino Polska S.A. na GPW

Podstawowe informacje dotyczące składania zapisów:

 • Na podstawie prospektu przedmiotem oferty publicznej jest łącznie do 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane")
 • Zapisy inwestorów indywidualnych na akcje istniejące będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na 33,50 zł (słownie: trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy) za akcję za 1 Akcję Oferowaną
 • Inwestor Indywidualny ma prawo do złożenia kilku zapisów, przy czym łącznie zapisy złożone przez danego Inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 800 000 Akcji Oferowanych
 • Przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie ok. 5% łącznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie
 • Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (podstawowym) GPW
 • Przy zapisie składanym za pośrednictwem CDM nie jest pobierana prowizja maklerska

Zapis na akcje można złożyć w CDM Pekao:

 • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
 • poprzez system CDMInternet - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna
 • poprzez system CDMMobile - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Zapoznaj się z:

Oferta specjalna dla nowych Klientów:

0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2017 dla nowych Klientów, którzy w dniach 22 marca - 3 kwietnia 2017 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na zakup akcji spółki Dino Polska S.A. (szczegóły w komunikacie

Jak złożyć zapis?

jak kupić                                     logowanie

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie promocyjny, nie stanowią prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) ani nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Dino Polska S.A. („Spółka"). Prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW") jest, wraz z opublikowanymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz (po jej sporządzeniu) informacją na temat ostatecznej liczby i ceny oferowanych akcji Spółki jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym, zawierającym informacje o Spółce i papierach wartościowych Spółki oraz o ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta"), a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Spółka może prowadzić Ofertę w Polsce w oparciu o Prospekt zatwierdzony w dniu 17 marca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. W związku z Ofertą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.marketdino.pl) i, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dmpkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Australii i Kanadzie lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo, w których stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych")) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszym materiale nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani na podstawie odpowiednich przepisów prawa jakiegokolwiek stanu ani innego terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie przeprowadzana oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo lub wymagałoby rejestracji w takim państwie.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)