Informacja o ostatecznej cenie akcji spółki Celon Pharma S.A.

Informujemy, że Celon Pharma S.A. opublikowała Informację o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej akcji oferowanych w ramach publicznej oferty.

Więcej informacji na stronie Spółki.

                              

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie"). W dniu 29 sierpnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt dotyczący oferty publicznej akcji Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie („Spółka") oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt"), który wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacjami na temat ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji Spółki oraz ich ostatecznej cenie wymaganymi przez Ustawę o Ofercie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta"), a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na stronie internetowej Spółki http://www.celonpharma.com/ oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje Spółki: Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. http://www.mercuriusdm.pl/ („Oferujący").

Niniejszy materiał nie stanowi oferty subskrypcji ani sprzedaży akcji Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ani Ustawy o Ofercie).

Niniejszy materiał nie stanowi w szczególności zaproszenia ani oferty subskrypcji i sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Australii i Kanadzie lub w jakimkolwiek innym państwie lub jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji.

Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszych materiałach, nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ani na podstawie odpowiednich przepisów prawa jakiegokolwiek stanu ani innego terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie przeprowadzana oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Spółka, Oferujący, oraz Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszej publikacji, ani za ich uaktualnienie. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań inwestycyjnych. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia dotyczące Spółki mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych ani nie powinien być traktowany, jako porada prawna lub porada podatkowa.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta oraz nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)