Zapisy na akcje spółki Celon Pharma S.A.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13 - 19 września 2016 roku w CDM Pekao przyjmowane są zapisy w Transzy Detalicznej na akcje spółki Celon Pharma S.A. 

Podstawowe informacje o Spółce

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-rozwojowym dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno-sprzętowe, a także doświadczenie posiadanej kadry pracowników.

Spółka posiada nowoczesny zakład wytwórczy, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne. Proces wytwarzania odbywa się w ramach systemu jakości GMP (Good Manufacturing Practice), dzięki czemu Spółka uzyskała zezwolenie na wytwarzanie swoich leków wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Na podstawie uzyskanego certyfikatu GMP Spółka może rejestrować i sprzedawać leki we wszystkich krajach UE gwarantując utrzymanie obowiązujących standardów jakości wytwarzania.

Źródło: Prospekt emisyjny.

Podstawowe informacje o Ofercie:

 • Minimalny zapis: 10 Akcji Oferowanych.
 • Maksymalny zapis w danym podmiocie: 200.000 Akcji Oferowanych.
 • Cena maksymalna: 16,33 zł za jedną Akcję Oferowaną.
 • Przy zapisie jest pobierana prowizja maklerska.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny.
 • W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w CDM Pekao.

Harmonogram oferty publicznej:

 • 12 września 2016 r. - publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną, rozpoczęcie procesu budowania „księgi popytu"

 • 13 - 19 września 2016 r. - okres przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej (w dniu 19 września 2016 r. do godz. 23:59 czasu warszawskiego)

 • 20 września 2016 r. do godz. 15:00 - zakończenie procesu budowania "księgi popytu"

 • 20 września 2016 r. - ustalenie Ceny Emisyjnej; ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach - w przypadku gdy Spółka podejmie decyzję o zmianie liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach po zakończeniu procesu budowania „księgi popytu" opublikowanie informacji na temat Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach - w przypadku gdy Spółka podejmie decyzję o zmianie liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach po zakończeniu procesu budowania „księgi popytu"

 • 21 - 23 września 2016 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej

 • 27 września 2016 r. lub w zbliżonym terminie ustalonym z GPW:
  - złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW.
  - zapisanie praw do akcji nowej emisji (PNE) na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej oraz inwestorów, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej (w przypadku Transzy Instytucjonalnej pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe) przydział Akcji Oferowanych.

Harmonogram oferty może ulec zmianie.

Zapoznaj się z:

Zapis na akcje CELON PHARMA S.A. możesz złożyć w CDM Pekao:

 • poprzez System CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • poprzez System CDMMobile - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami: 801 140 490 (opłata za 1 impuls), 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Oferta specjalna dla nowych Klientów: 

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca I półrocza 2017 r. dla nowych Klientów, którzy w dniach 13-19 września otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Akcje Oferowane spółki Celon Pharma S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie).  

Jak złożyć zapis?

jak kupić               logowanie               

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie"). W dniu 29 sierpnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt dotyczący oferty publicznej akcji Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie („Spółka") oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt"), który wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacjami na temat ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji Spółki oraz ich ostatecznej cenie wymaganymi przez Ustawę o Ofercie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta"), a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na stronie internetowej Spółki http://www.celonpharma.com/ oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje Spółki: Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. http://www.mercuriusdm.pl/ („Oferujący").

Niniejszy materiał nie stanowi oferty subskrypcji ani sprzedaży akcji Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ani Ustawy o Ofercie).

Niniejszy materiał nie stanowi w szczególności zaproszenia ani oferty subskrypcji i sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Australii i Kanadzie lub w jakimkolwiek innym państwie lub jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji.

Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszych materiałach, nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ani na podstawie odpowiednich przepisów prawa jakiegokolwiek stanu ani innego terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie przeprowadzana oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Spółka, Oferujący, oraz Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszej publikacji, ani za ich uaktualnienie. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań inwestycyjnych. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia dotyczące Spółki mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych ani nie powinien być traktowany, jako porada prawna lub porada podatkowa.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta oraz nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)