Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny i liczby akcji w ramach oferty publicznej spółki BRASTER S.A.

Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny i liczby akcji w ramach oferty publicznej spółki BRASTER S.A. (pobierz)


Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał promocyjny jest związany z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.000.000 akcji na okaziciela serii I („Akcje Oferowane") spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim („Spółka") o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja („Oferta") oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.000.000 Akcji Oferowanych („Dopuszczenie").

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, i nie stanowi prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa ani jakiejkolwiek porady, zachęty, czy rekomendacji.

W związku z Ofertą został opublikowany prospekt emisyjny („Prospekt"), który wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.braster.eu) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego - IPOPEMA Securities S.A. - http://www.ipopemasecurities.pl/aktualnosci. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce oraz o Akcjach Oferowanych.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem opisanymi w punktach Prospektu zatytułowanych „Czynniki ryzyka". Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania Akcji Oferowanych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien ponadto zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Materiał promocyjny podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody BRASTER S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

Więcej o ofercie publicznej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)