Oferta publiczna akcji spółki AUTO PARTNER S.A.

W dniach 10-16 maja 2016 r. w CDM Pekao będą przyjmowane zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane spółki AUTO PARTNER S.A.

Informacje podstawowe o spółce AUTO PARTNER S.A.

AUTO PARTNER S.A. pełni funkcję wyspecjalizowanego podmiotu logistycznego, którego podstawowym obszarem działalności jest organizacja dystrybucji części zamiennych do samochodów bezpośrednio od producentów do odbiorców końcowych. Firma jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. 
Źródło: Prospekt emisyjny akcji AUTO PARTNER S.A. 

Harmonogram oferty:

 • 5 maja 2016 - podanie do publicznej wiadomości informacji o Cenie Maksymalnej 
 • 10-16 maja 2016 - przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • 17 maja 2016 - Ustalenie i publikacja ostatecznej liczby Akcji Oferowanych   oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Ceny Akcji Oferowanych
 • 18-20 maja 2016 - przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 
 • do 23 maja 2016 - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych   i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • ok. 6 czerwca 2016 - Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i PDA na GPW.

Informacje o ofercie: 

 • Przedmiotem Oferty Publicznej jest do 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz do 23.000.000 akcji imiennych, w tym 111.110 akcji serii B, 20.386.257 akcji serii D oraz 2.502.633 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Spółka zamierza także ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym łącznie 94.000.000 akcji zwykłych na okaziciela (po ich przekształceniu z akcji imiennych w akcje na okaziciela w momencie dematerializacji) serii A, B, C, D, E, F i G, do 23.000.000 Nowych Akcji oraz do 23.000.000 praw do Akcji Serii H Auto Partner S.A.
 • Minimalna wielkość jednego zapisu: 50 Akcji Oferowanych.
 • Maksymalna wielkość jednego zapisu:  2.300.000 Akcji Oferowanych.
 • Cena Maksymalna została określona na 2,90 zł za jedną Akcję Oferowaną.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych na akcje spółki AUTO PARTNER S.A. w CDM Pekao przyjmujemy:

Zapoznaj się z dokumentami emisyjnymi Spółki:

Zapoznaj się z materiałem analitycznym Biura Analiz CDM Pekao dotyczycącym spółki AUTO Partner S.A.

Oferta specjalna dla Nowych Klientów: 

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2016 r. dla nowych Klientów, którzy w dniach 10-16 maja 2016 r. otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Akcje Oferowane spółki AUTO PARTNER S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie).  

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

  

Zastrzeżenie prawne

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie
z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową") i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 kwietnia 2016 r. („Prospekt"), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Auto Partner S.A. („Spółka") i oferowanych papierach wartościowych Spółki,
a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.auto-partner.pl/

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta oraz nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)