Zapisy na akcje Alior Bank S.A

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII

W dniach od 22 listopada do 3 grudnia 2012  w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki Alior Bank S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Zapis możesz złożyć za pośrednictwem:
 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej 71 zł.
 • Zapisy będą przyjmowane  na nie mniej niż 5 akcji i nie więcej niż 5 100 000 akcji.

PROMOCJA:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2012
 • obniżona stawka prowizji w wysokości 0,25% (nie mniej niż 3zł) dla osób dokonujących zapisu na akcje spółki Alior Bank .

Alior Bank jest dynamicznie rozwijającym się polskim bankiem uniwersalnym, który rozpoczął działalność pod koniec 2008 roku. Wielokanałowa sieć dystrybucji produktów i usług Banku obejmowała, na 30 września 2012 roku, 209 oddziałów własnych, 410 placówek partnerskich oraz 65 mini oddziałów pod marką „Alior Bank Express", a także kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej platformie informatycznej (obejmującej bankowość online, bankowość wirtualną, centra obsługi telefonicznej i bankowość mobilną) oraz sieć 3,228 pośredników finansowych. Wirtualny oddział Alior Banku, działający pod marką „Alior Sync", jest pierwszym w Polsce bankiem internetowym nowej generacji, uruchomionym w czerwcu 2012 roku.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2012 roku Alior Bank wypracował zysk netto w wysokości 222,9 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 142 mln zł w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2011 r. W całym 2011 r. zysk netto wyniósł 152,2 mln zł.

Planowany harmonogram oferty:

 • 21 listopada 2012 - Publikacja Prospektu oraz publikacja aneksu do Prospektu z Ceną
  Maksymalną 71 zł.  Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu.
 • 22 listopada 2012 - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
 • 3 grudnia 2012 - Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
 • 4 grudnia 2012 - Ustalenie Ceny Ostatecznej  Akcji Oferowanych.

 • 7 grudnia 2012 - Przydział akcji w systemie GPW oraz rozliczenie przydziału w systemie KDPW

 •  nie później niż 14 grudnia 2012  - Pierwszy dzień notowania Akcji i Praw do Akcji na GPW.

Zapoznaj się z prospektem emisyjnym oraz informacją o ofercie publicznej akcji Alior Bank S.A. przygotowaną przez Biuro Analiz CDM Pekao.


Oferującym akcje jest IPOPEMA Securities S.A.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao?

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao S.A do końca 2012 roku
  (promocja dla osób składających zapis na akcje spółki Alior Bank oraz wszystkich otwierajacych rachunek online),
 • 0 zł za dostęp do notowań online i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowanie ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych w razie braku rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do niej. Żadna część oferty nie będzie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani też papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie będą sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub spełnieniem wymogów na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Alior Bank S.A. („Bank”) i oferowanych papierach wartościowych Banku, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Banku (www.aliorbank.pl) oraz na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopema.pl). Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)