Publiczna emisja obligacji

MCI.PrivateVentures FIZ serii P1B

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje o trwającej ofercie publicznej obligacji serii P1B MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (MCI).

INFORMACJE O MCI.PrivateVentures FIZ:

MCI.PrivateVentures FIZ składa się z dwóch subfunduszy: MCI EuroVentures 1.0 oraz MCI.TechVentures 1.0. Polityka inwestycyjna MCI EuroVentures 1.0 koncentruje się na inwestycjach typu private equity w odniesieniu do spółek średniej wielkości, posiadających ugruntowaną pozycję na rynku lub będących liderami w danym obszarze działalności. Inwestycje najczęściej mają charakter wykupu lub wykupu menadżerskiego, wykupu lewarowanego, transakcji pre-IPO. Fundusz koncentruje swoje inwestycje na obszarach Polski, Czech, Niemiec i Turcji. Fundusz (w tym Subfundusz) jest zarządzany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. Wartość aktywów brutto subfunduszu wynosi na koniec września 2017 roku 1 001,2 mln zł. Największe spółki portfelowe MCI EuroVentures 1.0 roku to: ABC Data, Index Group (Turcja), Dotpay & eCard, ATM, LifeBrain (Austria).
 
Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 koncentruje się na inwestycjach w spółki z branż powiązanych z gospodarką cyfrową, m.in. usługi internetowe i telekomunikacyjne, media cyfrowe, e-commerce, FinTech, Internet of Things, będące w fazie wzrostu, cechujące się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu przy jednocześnie niższym stopniu ryzyka niż dla działalności early stage. Fundusz koncentruje swoje inwestycje na obszarze Polski, Europy Zachodniej, Izraela, CEE, Turcji i Rosji. Największe spółki portfelowe MCI.TechVentures 1.0 to: Gett (Izrael - USA), Pigu.lt (Litwa), KupiVIP (Rosja), morele.net (Polska), TatilBudur (Turcja), Windeln.de (Niemcy), ansewar.com (Polska), iZettle (Szwecja), Frisco.pl (Polska). Wartość aktywów brutto subfunduszu wynosi na koniec września 2017 roku 1 011,6 mln zł.

HARMONOGRAM:

 • 16 października - 27 października 2017 r. - Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów, termin może ulec skróceniu w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów
 • 2 listopada 2017 r. - Przewidywany Dzień Przydziału Obligacji
 • 16 listopada 2017 r. - Przewidywany Dzień Emisji
 • 18 grudnia 2017 r. - Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu
 • 16 listopada 2021 r. - Dzień Wykupu

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY:

 • Przedmiotem Oferty jest do 40.000 Obligacji serii P1B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda emitowanych w ramach publicznej emisji programu obligacji o łącznej wartości 200.000.000 PLN.
 • Obligacje 4-letnie z terminem wykupu 16 listopada 2021 r.
 • Oprocentowanie zmienne
 • Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 5,3%, w kolejnych okresach odsetkowych WIBOR 6M + 3,5%
 • Minimalny zapis: 1 Obligacja
 • Maksymalny zapis: 40.000 Obligacji
 • Cena Emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

Dzień złożenia zapisu

Cena Emisyjna jednej Obligacji w PLN

 

1.

2017.10.16

998,40

 

2.

2017.10.17

998,55

 

3.

2017.10.18

998,69

 

4.

2017.10.19

998,84

 

5.

2017.10.20

998,98

 

6.

2017.10.21

999,13

 

7.

2017.10.22

999,27

 

8.

2017.10.23

999,42

 

9.

2017.10.24

999,56

 

10.

2017.10.25

999,71

 

11.

2017.10.26

999,85

 

12.

2017.10.27

1.000,00

 • Zapis na Obligacje jest nieodwołalny
 • W przypadku przekroczenia liczby oferowanych Obligacji nastąpi wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów a przydział nastąpi wg zasady opisanej w Prospekcie
 • W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.
 • Informacje o parametrach Obligacji zawarte są w OWO Obligacji serii P1B
 • Inwestorzy uprawnieni do złożenia zapisu w CDM to osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisane do rejestru sądowego, rezydenci i nierezydenci w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.
 • Obligacje nie mogą być nabywane przez podmioty amerykańskie (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933).
 • Oferującym Obligacje jest: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

OFERTA SPECJALNA:

Od złożonych zapisów w CDM na obligacje MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie jest pobierana prowizja maklerska. Szczegóły w Komunikacie nr 74/2017 z dnia 16 października 2017 roku

ZAPISY NA OBLIGACJE W CDM:

 • w Punktach Obsługi Klientów
 • poprzez system CDMInternet - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna
 • poprzez system CDMMobile - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

ZAPOZNAJ SIĘ Z:

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W OFERCIE?

Otwórz rachunek

 
  Logowanie CDM 24  
     

                                 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej emitenta: http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz

Wierzytelności wynikające z obligacji nie zostały zabezpieczone w jakikolwiek sposób. Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, za zobowiązania wynikające z obligacji emitent odpowiada całym swoim majątkiem. Niemniej jednak, niektóre zobowiązania emitenta, inne niż te wynikające z obligacji, mogą w przyszłości zostać zabezpieczone poprzez obciążenie wybranych składników majątku emitenta. Tym samym, w przypadku dochodzenia zaspokojenia ze składników majątku emitenta przez wierzycieli posiadających obligacje, składniki majątku obciążone zabezpieczeniami zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie roszczeń innych wierzycieli, posiadających zabezpieczenie na majątku emitenta.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)