Oferta publiczna obligacji serii P1A MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje o trwającej ofercie publicznej obligacji serii P1A MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (MCI).

Informacje o MCI.PrivateVentures FIZ:

MCI.PrivateVentures FIZ - fundusz zarządzany jest przez MCI Capital TFI i składa się z dwóch subfunduszy: MCI EuroVentures 1.0 oraz MCI.TechVentures 1.0. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 jest subfunduszem typu private equity, który koncentruje się na inwestycjach w spółki z sektora usług telekomunikacyjnych, internetowych, usług i technologii mobilnych, technologii bezprzewodowych oraz branż takich jak: media cyfrowe, e-commerce, software, Fintech, Internet of Things (private equity oznacza proces nabywania udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych, z zamiarem odsprzedaży tych udziałów w przyszłości z zyskiem). Aktywa subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 lokowane są w spółki będące w fazie wzrostu, nienotowane na rynku regulowanym, cechujące się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu przy jednoczesnym niższym stopniu ryzyka niż dla działalności early stage (wczesny etap działalności). Zakładany przedział wartości inwestycji to 1,5-25 mln euro. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 inwestuje głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, Europie Zachodniej, Izraelu, Turcji i Rosji.

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 jest subfunduszem typu private equity/buy-out, którego aktywa lokowane są w spółki średniej wielkości z preferencją branż TMT i usług finansowych. Aktywa subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 lokowane są w spółki, posiadające ugruntowaną pozycję rynkową, o wycenie przekraczającej 25 mln euro, bądź EBITDA ponad 4 mln euro, będące wiodącymi podmiotami w danym obszarze działalności z Polski, regionu Europy Centralnej i Wschodniej, i Turcji. Inwestycje charakteryzują się większą stabilnością stopy zwrotu i obarczone są mniejszym ryzykiem inwestycyjnym w stosunku do inwestycji typu venture capital. Zakładany przedział wartości inwestycji to 15-35 mln euro.

Harmonogram:

 • 13 - 27 września 2017 r. - Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów
 • 29 września 2017 r. - Przewidywany Dzień Przydziału Obligacji
 • 3 października 2017 r. - Planowany Dzień Emisji
 • 17 listopada 2017 r. - Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu
 • 3 kwietnia 2018 r., 3 października 2018 r., 3 kwietnia 2019 r., 3 października 2019 r., 3 kwietnia 2020 r., 2 października 2020 r. - Dni Płatności Odsetek
 • 2 października 2020 r. - Dzień Ostatecznego Wykupu

Podstawowe informacje dotyczące oferty:

 • Przedmiotem Oferty jest do 30.000 Obligacji serii P1A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda emitowanych w ramach publicznej emisji programu obligacji o łącznej wartości 200.000.000 PLN.
 • Minimalny zapis: 1 Obligacja
 • Maksymalny zapis: 30.000 Obligacji
 • Cena Emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:
Dzień złożenia zapisuCena Emisyjna jednej Obligacji w PLN
 1.2017.09.13997,97
 2.2017.09.14998,11
 3.2017.09.15998,26
 4.2017.09.16998,40
 5.2017.09.17998,55
 6.2017.09.18998,69
 7.2017.09.19998,84
 8.2017.09.20998,98
 9.2017.09.21999,13
 10.2017.09.22999,27
 11.2017.09.23999,42
 12.2017.09.24999,56
 13.2017.09.25999,71
 14.2017.09.26999,85
 15.2017.09.271.000,00

 

 • Zapis na Obligacje jest nieodwołalny
 • W przypadku przekroczenia liczby oferowanych Obligacji nastąpi wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów a przydział nastąpi wg zasady opisanej w Prospekcie
 • W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.
 • Informacje o parametrach Obligacji zawarte są w OWO Obligacji serii P1A
 • Inwestorzy uprawnieni do złożenia zapisu w CDM to osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisane do rejestru sądowego, rezydenci i nierezydenci w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.
 • Obligacje nie mogą być nabywane przez podmioty amerykańskie (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933).
 • Oferującym Obligacje jest: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Oferta specjalna:

Od złożonych zapisów w CDM na obligacje MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie jest pobierana prowizja maklerska. Szczegóły w Komunikacie nr 69/2017 z dnia 13 września 2017 roku

Zapis na obligacje można złożyć w CDM:

 • w Punktach Obsługi Klientów

 • poprzez system CDMInternet - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna

 • poprzez system CDMMobile - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna

 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),

  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Zapoznaj się z:

Jak złożyć zapis?

jak kupić                                     logowanie

Zastrzeżenia prawne

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej emitenta: http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz

Wierzytelności wynikające z obligacji nie zostały zabezpieczone w jakikolwiek sposób. Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, za zobowiązania wynikające z obligacji emitent odpowiada całym swoim majątkiem. Niemniej jednak, niektóre zobowiązania emitenta, inne niż te wynikające z obligacji, mogą w przyszłości zostać zabezpieczone poprzez obciążenie wybranych składników majątku emitenta. Tym samym, w przypadku dochodzenia zaspokojenia ze składników majątku emitenta przez wierzycieli posiadających obligacje, składniki majątku obciążone zabezpieczeniami zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie roszczeń innych wierzycieli, posiadających zabezpieczenie na majątku emitenta.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)