Oferta publiczna obligacji serii I Echo Investment S.A.

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje o trwającej ofercie publicznej obligacji serii I Echo Investment Spółka Akcyjna (Echo Investment S.A.)

Informacje o Echo Investment S.A.:

Podstawową działalnością firmy Echo Investment S.A. jest działalność deweloperska w trzech sektorach nieruchomości: biurowym, handlowym i mieszkaniowym.

Terminy związane z ofertą Obligacji:

 • 11 października 2018 r.  od godziny 8:00 - Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów
 • 19 października 2018 r. - Termin zakończenia przyjmowania zapisów
 • 23 października 2018 r. - Przewidywany termin przydziału Obligacji
 • 08 listopada 2018 r. - Przewidywany Dzień Emisji
 • 23 października 2018 r. - Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości
 • 19 listopada 2018 r. - Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst
 • 08 listopada 2023 r. - Dzień ostatecznego wykupu Obligacji

Podstawowe informacje dotyczące oferty:

 • Przedmiotem Oferty jest do 500.000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych serii I o wartości nominalnej 100,00 PLN każda emitowanych w ramach publicznej emisji programu obligacji o łącznej wartości do 50.000.000 PLN.
 • Minimalny zapis: brak
 • Rodzaj oprocentowania: zmienne
 • Oprocentowanie: oparte o WIBOR6M + 3,4%
 • Cena Emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:
Dzień złożenia zapisuCena Emisyjna jednej Obligacji w PLN
 1.2018.10.11100,00
 2.2018.10.12100,01
 3.2018.10.13100,03
 4.2018.10.14100,04
 5.2018.10.15100,06
 6.2018.10.16100,07
 7.2018.10.17100,09
 8.2018.10.18100,10
 9.2018.10.19100,11
 • Zapis na Obligacje jest nieodwołalny
 • W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.
 • Informacje o parametrach Obligacji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Obligacji serii I

Oferta specjalna:

Od złożonych zapisów w CDM na obligacje Echo Investment S.A. nie jest pobierana prowizja maklerska. Szczegóły w Komunikacie.

Zapis na obligacje można złożyć w CDM:

 • w Punktach Obsługi Klientów

 • poprzez system CDMInternet - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna

 • poprzez system CDMMobile - w zakładce Nowe emisje / Oferta publiczna

 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),

  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Zapoznaj się z:

Informacje zawarte w: prospekcie emisyjnym, aneksie nr 1 do prospektu emisyjnego, komunikatach aktualizujących oraz w ostatecznych warunkach obligacji serii I należy interpretować łącznie.

Jak złożyć zapis?

jak kupić                                     logowanie

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki Echo Investment S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.echo.com.pl), oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Wierzytelności wynikające z obligacji nie zostały zabezpieczone w jakikolwiek sposób. Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, za zobowiązania wynikające z obligacji Spółka odpowiada całym swoim majątkiem. Niemniej jednak, niektóre zobowiązania Spółki, inne niż te wynikające z obligacji, mogą w przyszłości zostać zabezpieczone poprzez obciążenie wybranych składników majątku Spółki. Tym samym, w przypadku dochodzenia zaspokojenia ze składników majątku Spółki przez wierzycieli posiadających obligacje, składniki majątku obciążone zabezpieczeniami zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie roszczeń innych wierzycieli, posiadających zabezpieczenie na majątku Spółki.

Z inwestowaniem w obligacje związane są w szczególności następujące ryzyka: - ryzyko przyszłego kształtowania się kursu, ryzyko płynności instrumentu finansowego, ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu, ryzyko kredytowe – związane z niedotrzymania przez Spółkę warunków emisji, ryzyko niewypłacalności Spółki, ryzyko opóźnienia w realizacji wypłat odsetek lub wykupu. Ryzyko przedterminowego wykupu przez Spółkę – występuje w przypadku obligacji z opcją przedterminowego wykupu przez Spółkę i oznacza, że nie da się z całą pewnością przewidzieć, jakie przepływy gotówkowe wystąpią w okresie do wykupu. W przypadku spadku rynkowych stóp procentowych istnieje bowiem ryzyko, że Spółka wykona opcję wcześniejszego wykupu narażając inwestora na ryzyko reinwestycji otrzymanego dochodu po niższych stopach.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. wyłącznie w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/ryzyko-inwestycyjne.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

 

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)