Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny i liczby akcji w ramach oferty publicznej spółki 4Mobility S.A.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki 4Mobility S.A. („Spółka”). Memorandum informacyjne Spółki („Memorandum”), sporządzone w związku z ofertą publiczną i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Memorandum informacyjne Spółki jest opublikowane i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://www.4Mobility.pl), (ii) Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii lub podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Memorandum zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

 

Więcej o Ofercie Publicznej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)