Informacja o cenie i liczbie akcji spółki Griffin Premium RE.. N.V.

Informacja o ustaleniu ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych w ramach publicznej oferty akcji Griffin Premium RE.. N.V. (pobierz)

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka"). Prospekt wraz z aneksami, który został zatwierdzony w dniu 13 marca 2017 r. przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego (Stichting Autoriteit Financiële Markten, AFM), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Holandii, notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce w celu jego paszportowania do Polski oraz opublikowany („Prospekt"), został przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta"). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.griffin-premium.com), Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl). Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

 


These materials are for promotional purposes only and under no circumstances shall constitute the basis for a decision to invest in the shares of Griffin Premium RE.. N.V. (the "Company"). The prospectus together with supplements thereto, which was approved on March 13, 2017 by the Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten), the Netherlands capital markets authority and notified to the Polish Financial Supervision Authority, passported into Poland and published (the "Prospectus"), was prepared in connection with the public offering and admission and introduction of the Company's securities to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange and is the sole legally binding document containing information on the Company and the offering of its securities in Poland (the "Offering") The Prospectus can be obtained from the website of the Company (www.griffin-premium.com) and at the website of Bank Zachodni WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl) and the Netherlans Authority for the Financial Markets (www.afm.nl). It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. This document is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in this document does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.

These materials are not an offer of securities for sale, or the solicitation of an offer to purchase securities, in the United States. Securities may be offered or sold in the United States only when registered in accordance with the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or pursuant to an exemption from the registration requirement of the U.S. Securities Act. The Company does not plan to register the Offering or any portion thereof in the United States.

Statements contained herein may constitute "forward-looking statements". Forward-looking statements are generally identifiable by the use of the words "is likely to", "aim", "may", "will", "should", "plan", "expect", "anticipate", "estimate", "believe", "intend", "project", "goal" or "target" or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. Forward-looking statements involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the Company's or its industry's actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. The Company does not undertake publicly to update or revise any forward-looking statement that may be made herein, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 


 

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Opracowanie jest skierowane do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia wiedzy, doświadczenia, potrzeb ani sytuacji Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Jednocześnie zwracamy uwagę na wyjątkowo wysokie wskaźniki zadłużenia spółki Griffin S.A., które mogą być przyczyną problemów Spółki w sytuacji odwrócenia obecnie pozytywnych tendencji rynkowych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania bankowe (krótko- i długoterminowe) i inne zobowiązania finansowe wynoszą około 438 mln EUR.

Jednym z kluczowym czynników niepewności jest fakt, że regulacje dotyczące REIT w poszczególnych krajach mogą się różnić. Różnice te mogą między innymi dotyczyć wymogów, jakie muszą być spełnione, aby dany podmiot był uznany za REIT i aby mógł on skorzystać z preferencji podatkowych. W Polsce trwają obecnie prace nad ustawą regulującą status tych podmiotów; nie zostały jeszcze rozstrzygnięte kwestie m.in. akcjonariatu, opodatkowania dywidend. Ustawa regulująca te kwestie jest dopiero przedmiotem prac legislacyjnych.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)