Informacja o cenie i liczbie akcji spółki Dino Polska S.A.

Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów w ofercie publicznej akcji DINO Polska S.A. (pobierz)

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie promocyjny, nie stanowią prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) ani nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Dino Polska S.A. („Spółka"). Prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW") jest, wraz z opublikowanymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz (po jej sporządzeniu) informacją na temat ostatecznej liczby i ceny oferowanych akcji Spółki jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym, zawierającym informacje o Spółce i papierach wartościowych Spółki oraz o ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta"), a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Spółka może prowadzić Ofertę w Polsce w oparciu o Prospekt zatwierdzony w dniu 17 marca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. W związku z Ofertą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.marketdino.pl) i, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dmpkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Australii i Kanadzie lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo, w których stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych")) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszym materiale nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani na podstawie odpowiednich przepisów prawa jakiegokolwiek stanu ani innego terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie przeprowadzana oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo lub wymagałoby rejestracji w takim państwie.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)