Oferta pierwotna Banku BGŻ S.A.

W dniach od 5 do 16 maja 2011 roku w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje  Banku BGŻ S.A. 

Zapis możesz złożyć za pośrednictwem:

* Pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

** Pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych oraz aktywnego statusu dostępu do rachunku inwestycyjnego w serwisie mobilnym.

Już teraz otwórz rachunek inwestycyjny w CDM Pekao S.A. i skorzystaj ze specjalnej oferty:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao S.A do końca 2011 roku,
 • 0 zł za dostęp do notowań online (pakiet PLUS),
 • 0 zł za przelewy na rachunki bankowe, wykonywane przez Internet.

Bank BGŻ S.A. jest Bankiem uniwersalnym oferującym szeroką gamę produktów i usług bankowych Klientom instytucjonalnym i detalicznym. W ubiegłych latach Bank oferował swoje produkty i usługi przede wszystkim Klientom z sektora rolno-spożywczego, w którym posiada wieloletnie doświadczenie i który stanowił znaczną część portfela kredytowego BGŻ. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wartości kredytów udzielonych Klientom z tego sektora odpowiadała około 38,5% łącznej wartości portfela Banku. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., Bank zajmował 11. pozycję w Polsce pod względem łącznej wartości kredytów i pod względem łącznej wartości depozytów, a jego udziały w rynku wynosiły odpowiednio 2,7% i 3,0%.

Dystrybucja produktów Banku odbywa się za pośrednictwem szeregu kanałów dystrybucyjnych, w tym sieci 364 oddziałów, jak również kanałów elektronicznych i telefonicznych.

Pełna wersja Prospektu Emisyjnego dostępna jest na stronie BGŻ S.A. 

Kalendarium oferty:
 • 4 maja 2011 r. - Publikacja prospektu i ceny maksymalnej
 • 4 maja 2011 r. - Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • 5 maja 2011 r. - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
 • 16 maja 2011 r. - Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 23:59)
 • 17 maja 2011 r. - Zakończenie budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (do godz. 13:00)
 • 17 maja 2011 r. - Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, a także Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych
 • Ok. 17 maja 2011 r. - Opublikowanie Ceny Sprzedaży, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
 • 18 maja 2011 r. - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
 • 19 maja 2011 r. - Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
 • 20 maja 2011 r. - Przydział Akcji Sprzedawanych w Ofercie
 • 24 maja 2011 r. - Zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
 • Do 26 maja 2011 r. - Zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych
 • 27 maja 2011 r. - Pierwszy dzień notowania Akcji Sprzedawanych na GPW.
Przedmiot Oferty
Do 16.046.596 akcji zwykłych Banku o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. 
Cena Maksymalna
Ustalona Maksymalna Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych wynosi 90,00 zł
Zapisy
Liczba Akcji Sprzedawanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie może być mniejsza niż 12 ani większa niż 120 Akcji Sprzedawanych.
Oferującym akcje jest: 
 • Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A.
Zastrzeżenia prawne:

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Oferowanie lub sprzedaż papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych jest możliwa tylko po dokonaniu rejestracji w Stanach Zjednoczonych, na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), albo w oparciu o wynikający z tej ustawy wyjątek od obowiązku rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszej publikacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna tych papierów wartościowych.
Niniejszy dokument stanowi jedynie materiał promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu właściwych przepisów implementujących Dyrektywę UE 2003/71/WE (wskazana Dyrektywa wraz z jakimikolwiek przepisami implementującymi ją do porządku prawnego danego państwa członkowskiego zwana dalej "Dyrektywą w sprawie Prospektu"), a w związku z tym nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani zachęty do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Prospekt sporządzony zgodnie z Dyrektywą w sprawie Prospektu zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sieci Internet na stronie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (www.bgz.pl) oraz na stronie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)